Grundskolan hösten 2014

Oförändrat elevantal tack vare inflyttning

Höstterminen 2014 går drygt 2 850 elever i de åländska grundskolorna, över 1 900 på lågstadiet och nästan 950 på högstadiet. Pojkarna är 150 flera än flickorna Av eleverna har 115 anpassad specialundervisning, medan 18 går i träningsundervisningen.

Mariehamn och södra Ålands högstadiedistrikt har ungefär lika många elever, över 1 000 vardera, men antalet har minskat något från höstterminen 2013. I norra högstadiedistriktet och skärgården samt i Waldorfskolan noteras däremot en ökning. Tack vare inflyttning är elevantalet för Åland som helhet i stort sett oförändrat trots att de som gick ut högstadiet i våras var något flera än de som började ettan i augusti.

Flera elever med andra språk

Inflyttningen märks också i ett ökat antal elever med andra modersmål än svenska. De är nu nästan 220, eller 8 procent av eleverna. Förra läsåret var de drygt 190 och då fick 100 av dem stödundervisning i svenska. Nitton av de 23 skolorna anordnade denna typ av stödundervisning. Motsvarande uppgifter för detta läsår blir klara först efter vårterminens slut.

 

Hemundervisningen ökar

Arton elever får hemundervisning, mer än dubbelt så många som förra läsåret. De finns i nio olika kommuner och majoriteten av dem är pojkar. Drygt åttio personer går i en skola som drivs av någon annan kommun än den där eleven bor. De största grupperna är elever från Jomala och Lemland som går i Mariehamn.

Mindre än två elever per dator

Datorernas betydelse för undervisningen har ökat ytterligare, åtminstone antalsmässigt. En ökning med ett par hundra datorer från i fjol gör att det nu går mindre än två elever per dator i genomsnitt, men datortätheten varierar betydligt mellan skolorna.

 

Förutom sammanlagda uppgifter för hela Åland innehåller meddelandet statistik på skol- och kommunnivå, i form av tabeller och diagram. Språkstudierna beskrivs relativt detaljerat. Utvecklingen inom grundskolan under 2000-talet framgår av ett antal tidsserier. Läs hela statistikmeddelandet här.

I databaserna finns mera detaljerade uppgifter om grundskolan.

Information om grundskolestatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax eller Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax

Publicerad den 14 oktober 2014

Ämnesområden