Grundskolan hösten 2014

Oförändrat elevantal tack vare inflyttning

Höstterminen 2014 går drygt 2 850 elever i de åländska grundskolorna, över 1 900 på lågstadiet och nästan 950 på högstadiet. Pojkarna är 150 flera än flickorna Av eleverna har 115 anpassad specialundervisning, medan 18 går i träningsundervisningen.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mariehamn och södra Ålands högstadiedistrikt har ungefär lika många elever, över 1 000 vardera, men antalet har minskat något från höstterminen 2013. I norra högstadiedistriktet och skärgården samt i Waldorfskolan noteras däremot en ökning. Tack vare inflyttning är elevantalet för Åland som helhet i stort sett oförändrat trots att de som gick ut högstadiet i våras var något flera än de som började ettan i augusti.

Flera elever med andra språk

Inflyttningen märks också i ett ökat antal elever med andra modersmål än svenska. De är nu nästan 220, eller 8 procent av eleverna. Förra läsåret var de drygt 190 och då fick 100 av dem stödundervisning i svenska. Nitton av de 23 skolorna anordnade denna typ av stödundervisning. Motsvarande uppgifter för detta läsår blir klara först efter vårterminens slut.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Hemundervisningen ökar

Arton elever får hemundervisning, mer än dubbelt så många som förra läsåret. De finns i nio olika kommuner och majoriteten av dem är pojkar. Drygt åttio personer går i en skola som drivs av någon annan kommun än den där eleven bor. De största grupperna är elever från Jomala och Lemland som går i Mariehamn.

Mindre än två elever per dator

Datorernas betydelse för undervisningen har ökat ytterligare, åtminstone antalsmässigt. En ökning med ett par hundra datorer från i fjol gör att det nu går mindre än två elever per dator i genomsnitt, men datortätheten varierar betydligt mellan skolorna.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Förutom sammanlagda uppgifter för hela Åland innehåller meddelandet statistik på skol- och kommunnivå, i form av tabeller och diagram. Språkstudierna beskrivs relativt detaljerat. Utvecklingen inom grundskolan under 2000-talet framgår av ett antal tidsserier. Läs hela statistikmeddelandet här.

I databaserna finns mera detaljerade uppgifter om grundskolan.

Information om grundskolestatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax eller Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax

Publicerad den 14 oktober 2014