Grundskolan hösten 2020

Drygt 3 000 elever är inskrivna i den åländska grundskolan hösten 2020, varav 1 990 på lågstadiet och 1 020 på högstadiet. Knappt 40 procent av eleverna går i skola i Mariehamn och en nästan lika stor andel hör till Södra Ålands distrikt. Norra Ålands distrikt har drygt 20 procent av eleverna och knappt tre procent av grundskoleeleverna återfinns i skärgårdskommunerna (förutom Vårdö). Könsfördelningen är 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Antal elever i grundskolan höstterminen 2020

Eleverna fortsätter att öka

Antalet elever i den åländska grundskolan fortsätter att öka och har gjort så sedan 2016. Att antalet elever når över 3 000 har tidigare bara hänt under en kortare period i mitten av 2000-talet. Ökningen beror i huvudsak på ett eleverna i Mariehamn, Lemland och Finström blivit fler.

Antal elever i grundskolan 1975 till 2020

Rumänska största modersmål förutom svenska

Hösten 2020 har nästan 12 procent av alla elever i grundskolan ett annat modersmål än svenska, i jämförelse med hösten 2010 (året då modersmål började särredovisas) är detta en tredubbling. Förutom svenska har flest elever rumänska som modersmål. Det är första gången sedan 2010 som ett annat språk än finska innehar andraplatsen.

Antal elever med finska eller rumänska som modersmål 2010 till 2020

Vanligast med ett svagt vitsord i matematik, kemi och biologi

Statistikpublikationen om grundskolan 2020 innehåller också vissa uppgifter som gäller föregående läsår, det vill säga läsåret 2019–2020. Detta gäller bland annat högstadieelevernas svaga vitsord vid utgången av vårterminen 2020. Till svaga vitsord räknas fyror, femmor och sexor. Störst andel svaga vitsord fanns inom ämnena matematik, kemi och biologi. I alla dessa tre ämnen var andelen med svaga vitsord större bland pojkarna än flickorna. Totalt hade hälften minst en sexa i betyg, cirka en fjärdedel en femma och under en procent en fyra (underkänt) i minst ett ämne. Dessa andelar har i stora drag varit konstanta sedan 2015.

Andel elever med ett svagt vitsord vårterminen 2020

Nästan en fjärdedel av grundskoleeleverna får stöd

Stödet för lärande och skolgång delas in i allmänpedagogiskt, specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd. Därutöver finns undervisning för elever med förlängd läroplikt (träningsundervisning). Nästan en fjärdedel av skolbarnen får planerat stöd i någon form höstterminen 2020. En något större andel får stöd på högstadiet än lågstadiet och inom båda stadierna är specialpedagogiskt stöd den vanligaste stödformen. Generellt är det en större andel pojkar än flickor som får någon typ av stöd och särskilt tydlig är skillnaden bland de som får mångprofessionellt stöd eller träningsundervisning.

Andel elever med planerat stöd hösten 2020

Hemundervisningen fortsätter att öka

Barn med hemundervisning fortsätter att öka och når över 80 elever höstterminen 2020. År 2012 fick endast 8 barn hemundervisning. Nästan 60 procent bor på landsbygden, 30 procent i Mariehamn och resterande dryga 10 procent i skärgården. En överväldigande majoritet av de som får hemundervisning på Åland är födda i Sverige.

Antal elever med hemundervisning hösten 2012 till 2020

Mer statistik om grundskolan på Åland i form av databaser och exceltabeller finns här

Hela statistikmeddelandet finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax