Hållbar utveckling år 2017

Ett år med mindre vindkraft och mindre nederbörd

 • Produktionen av vindenergi minskade år 2016 till ca 56,9 GWh (andelen 18,6 procent). Minskningen beror delvis på minskat antal vindkraftverk på grund av ålder och stödsystem.
 • År 2016 stod försäljningen av de vanligaste oljeprodukterna på Åland (bensin, diesel samt lätt och tung eldningsolja) för ett koldioxidutsläpp på ungefär 116 700 ton CO2, ungefär 4 000 kg CO2 per capita. 

Stapeldiagram som visar det beräknade koldioxidutsläppet från försäljningen av de vanligaste oljeprodukterna

 • År 2016 var nederbördsmängderna ca 456,6 mm, ca 23,3 procent mindre än normalt. Den normala nederbörden beräknas vara ca 595,1 mm per år (normalvärde 1981–2010).
 • På Åland stod år 2016 den ekologiskt odlade åkermarken för preliminärt ca 23,3 procent av den totala åkerarealen (år 2015 var den 27,0 procent).
 • De åländska kvinnorna förväntades år 2015 ha en längre medellivslängd än de åländska männen. Den förväntade medellivslängden var för kvinnorna ca 84,0 år och för männen ca 80,6 år (en skillnad på ca 3,5 år).

Linjediagram som visar antalet dödsfall efter de vanligaste underliggande dödsorsakerna

 • Den långsiktiga trenden för dödsfall orsakade av cirkulationsorganens sjukdomar är sjunkande, troligen på grund av förbättrad sjukvård. 
 • År 2015 var det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 16–64 år ca 78,9 procent (samma som år 2014).
 • År 2016 klarades i genomsnitt 57,2 procent av brotten som kommit polisen till kännedom upp, en ökning från 44,5 procent år 2015. Sedan 1980 har i genomsnitt 49,6 procent av brotten klarats upp.
 • År 2014 var den köpkraftskorrigerade bruttonationalprodukten (BNP) per capita ca 34 000 euro på Åland. Motsvarande uppgift var 28 700 euro i Finland och 32 700 euro i Sverige.
 • År 2015 hade de åländska hushållen i genomsnitt 46 900 euro/år i disponibel inkomst.
 • År 2015 var de åländska bostadshushållens skuldsättningsgrad i genomsnitt 138,8 procent av den disponibla inkomsten. I Finland var år 2015 skuldsättningsgraden betydligt lägre än på Åland, knappt 112 procent av den disponibla inkomsten.

Stapeldiagram som visar hushållens skuldsättning

Statistiken är ett komplement till ÅSUBs temaområde Hållbar utveckling. Nyckeltalen på temaområdet uppdateras fortlöpande under året då ny information blir tillgänglig.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax