Hållbar utveckling år 2018

Ungefär 8,0 procent av ungdomar i åldern 15-24 år varken arbetar, studerar eller fullgör värnplikt

 • År 2017 var medeltemperaturen i genomsnitt 6,8 grader, ca 0,8 grader varmare än normalt. Sommaren 2017 var dock den kallaste (14,6 grader i medeltal) sedan sommaren 2000 (13,8 grader i medeltal).
 • År 2017 var den genomsnittliga vindhastigheten ca 7,7 meter i sekunden. Den vanligaste vindriktningen var sydväst (11,8 procent av mätningarna), tätt följt av sydsydväst (med 10,8 procent av mätningarna).

Vindros för år 2017 (vindriktning och vindhastighet)

 • De i lag skyddade naturskyddsområdena på Åland uppgick år 2017 till ca 2 780 hektar landareal och 32 953 hektar vattenareal. Uttryckt i procent av Ålands areal täcker naturskyddsområden ca 1,8 procent av landarealen och ca 2,8 procent av vattenarealen.
 • År 2018 skedde islossningen på Slemmern natten till fredagen den 20 april, (officiell tid kl. 08:00), år 2017 skedde islossningen den 26 mars kl. 16.20.
 • Majoriteten av de arbetslösa får ett jobb inom sex månader, medan närmare 30 procent av de arbetslösa arbetssökande får vänta längre än så.

Antal arbetslösa efter arbetslöshetens längd år 2003-2017 (årsmedeltal)

 • År 2015 var andelen unga (i åldern 15–24 år) som inte arbetar, studerar, är beväring eller i civiltjänst av hela åldersgruppen ca 8,0 procent (8,1 procent för kvinnor och 7,9 procent för män).
 • Mer än 91 procent av eleverna i årskurs nio (på vårterminen) fortsatte år 2017 (på hösten) att studera efter att de avklarat grundskolestudierna.
 • År 2016 fanns det ca 100,1 icke-sysselsatta personer per 100 sysselsatta personer på Åland (ekonomisk försörjningskvot). Detta innebär att en person som arbetar inte bara skall försörja sig själv, utan även en extra person (exempelvis genom skattemedel).

Ekonomisk försörjningskvot 1990–2016, antalet sysselsatta i förhållande till arbetslösa och personer utanför arbetskraften

 • De största inkomstskillnaderna finns normalt i Mariehamn där Gini-koefficienten år 2016 var 30,90. På landsbygden var Gini-koefficienten 24,42 och i skärgården 27,95. Ju högre värde desto större inkomstskillnader.
 • På Åland uppgick bostadshushållsbefolkningen år 2016 till 28 753 personer, av dessa räknades 1 175 personer som ekonomiskt utsatta (ca 4,1 procent).
 • Gender Inequality Index (GII) var på Åland år 2015 ca 0,027, mycket lågt sett till en internationell jämförelse, år 2016 var värdet 0,054.

Stapeldiagram som visar nyckeltalet Gender Inequality Index (GII)

Statistiken är ett komplement till ÅSUBs temaområde Hållbar utveckling. Nyckeltalen på temaområdet uppdateras fortlöpande under året då ny information blir tillgänglig.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax