Hållbar utveckling år 2020

Produktionen av vindenergi uppgick år 2019 till ca 58,1 GWh (andelen 18,6 procent), detta är den högsta andelen sedan år 2015.

 • År 2019 var medeltemperaturen i genomsnitt 7,5 grader, ca 1,5 grader varmare än normalt. Vintern 2020 (december–februari) var hela 4,7 grader varmare än normalt (medeltemperaturen ca 3,0 grader).
 • Produktionen av vindenergi uppgick år 2019 till ca 58,1 GWh (andelen 18,6 procent), detta är den högsta andelen sedan år 2015.

Infografik om användningen av vindkraft på Åland

 • Mängden farligt avfall per capita var år 2018 knappt 81 kilo per person, medan mängden icke-farligt avfall var ca 1 582 kilo per person.
 • Det beräknade koldioxidutsläppet var år 2017 ca 8,0 ton koldioxidekvivalenter per person. Jämfört med år 2005 har utsläppet minskat med hela 16,8 procent.
 • Den åländska befolkningspyramiden består av stora åldersgrupper i åldern 45–74 år och små åldersgrupper i åldern yngre än 30 år. Utan en positiv nettoinflyttning skulle Ålands befolkning minska på sikt.
 • ÅSUBs befolkningsprognos tyder på att grupperna 0–59 år ökar måttligt från år 2019 fram till år 2040, medan grupperna med befolkning i åldern 60–79 år samt 80+ år ökar kraftigare.

Infografik om befolkningsprognosen på Åland

 • År 2017 var andelen unga (i åldern 15–24 år) som inte arbetar, studerar, är beväring eller i civiltjänst av hela åldersgruppen ca 7,9 procent (7,6 procent för kvinnor och 8,1 procent för män).
 • I kommunalvalet år 2019 var valdeltagandet ca 66,4 procent (en procentenhet lägre än år 2015) och i lagtingsvalet var valdeltagandet ca 69,7 procent (något lägre än år 2015).
 • År 2017 var den köpkraftskorrigerade bruttonationalprodukten (BNP) per capita ca 36 200 euro på Åland. Motsvarande uppgift var 33 100 euro i Finland och 36 700 euro i Sverige.

Infografik om BNP per capita på Åland

 • Högst totallön år 2018 hade den privata sektorns sjöanställda (3 916 euro), lägst lön hade anställda vid den kommunala sektorn (2 998 euro).
 • År 2017 återfanns Åland på en första plats i den internationella jämförelsen av nyckeltalet Gender Inequality Index (GII). Till största delen beror den höga rankingen på den exceptionellt låga fruktsamheten i åldern 15–19 år på Åland (vilket räknas som positivt i beräkningarna).

Statistiken är ett komplement till ÅSUBs temaområde Hållbar utveckling. Nyckeltalen på temaområdet uppdateras fortlöpande under året då ny information blir tillgänglig.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax