Hållbar utveckling år 2022

Den installerade produktionskapaciteten av solkraft hos mikroproducenter ökade med 36 procent år 2021

 • Sedan år 2014 har den installerade produktionskapaciteten för solkraft ökat från ca 4 kW till drygt 3 670 kW år 2021. Genomsnittsstorleken på den installerade kapaciteten per mikroproducent ökade från 4 kW till drygt 8 kW år 2021.
  Infografik om installerad kapacitet för elproduktion med solpaneler på Åland
 • År 2020 stod det beräknade koldioxidutsläppet för bensin såld på Åland för ungefär 28 100 ton CO2, motsvarande uppgift för diesel var ca 22 200 ton CO2 och lätt eldningsolja (viljaolja) nästan 54 900 ton CO2.
 • Utvecklingen av vattendragsbelastningen (kväve och fosfor) på Åland är ganska konstant. År 2020 beräknades mängden forsfor uppgå till nästan 73 ton och mängden kväve till närmare 2 400 ton.
 • År 2020 minskade mängden icke-farligt avfall per person marginellt, från ca 1 582 kilo år 2018 till ca 1 580 kilo år 2020. Mängden farligt avfall per capita var år 2020 nästan 123 kilo per person.
  Infografik om uppkommet avfall på Åland
 • Det råder stor tillväxt i den stadsnära landsbygden på Åland, där befolkningen mellan år 1970 och år 2020 har mer än fördubblats. I skärgården har befolkningen minskat med omkring 26 procent.
 • Den långsiktiga trenden för dödsfall orsakade av cirkulationsorganens sjukdomar är sjunkande, troligen på grund av förbättrad sjukvård. Utvecklingen av dödsfall orsakade av tumörer är i princip oförändrad, här motverkas troligen effekten av den mer effektiva sjukvården av vår ökande medellivslängd.
 • Risken för arbetslöshet var år 2020 preliminärt ca 3,7 procent (1,3 procent år 2019). År 2020 var ett speciellt år på grund av coronapandemin och de tillhörande restriktionerna som påverkade den åländska arbetsmarknaden i mycket hög omfattning.
  Infografik om risken för arbetslöshet på Åland
 • Köpkraftskorrigerad BNP per capita är ett grovt mått på ett lands levnadsstandard. Åland har sedan 1995 hållit sig på en högre nivå än både Sverige och Finland, även om skillnaden minskat sedan början av 2000-talet. Åren 2018–2019 har Sverige högre köpkraftskorrigerad BNP per capita än både Åland och Finland.
 • Högst lön fördelat på sektor år 2020 hade de statligt anställda i den offentliga sektorn (3 885 euro), lägst lön hade anställda vid den kommunala sektorn (3 056 euro).
 • Högst risk för ekonomisk utsatthet år 2020 har personer bosatta i skärgården (ca 6,6 procent). Risken för ekonomisk utsatthet är lite högre i Mariehamn än på landsbygden (4,6 procent respektive 3,5 procent)

Publikationen är ett komplement till ÅSUBs temaområde Hållbar utveckling. Nyckeltalen på temaområdet uppdateras fortlöpande under året då ny information blir tillgänglig.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax