Indikatorer om integration 2015

Födda utanför Norden har hög sysselsättning men lågt valdeltagande

Personer födda utanför Norden bosatta på Åland har en relativt hög sysselsättningsgrad. 70,3 procent av 16–64-åringarna i denna grupp var sysselsatta 2012 mot 75,9 procent av samtliga 16–64-åringar. För männen var sysselsättningen på samma nivå som för befolkningen som helhet, medan de kvinnor som är födda utanför Norden hade en lägre sysselsättningsgrad än kvinnorna totalt sett. År 2012 var arbetslösheten för denna invandrargrupp mer än dubbelt högre än för befolkningen totalt.

Detta framgår av ÅSUBs sammanställning med statistik som belyser invandrares integration i det åländska samhället. Statistiken är beställd av landskapsregeringen och omfattar i huvudsak statistik om personer som är födda utanför Norden, har andra språk än svenska som modersmål och som är bosatta på Åland.

Balter har lägst valdeltagande

I lagtingsvalet 2011 var valdeltagandet för personer födda utanför Norden (med andra språk än svenska) nästan 60 procent, att jämföra med 67 procent för hela väljarkåren. Det var dock bara 120 personer från denna invandrargrupp som var röstberättigade i lagtingsvalet. Antalet röstberättigade i kommunalvalet samma år var avsevärt mycket större eller närmare 1 100. I detta val var deltagandet lågt, bara 27 procent. I båda val uppvisade de invandrade kvinnorna en större aktivitet än männen och i båda fall var det också de inflyttade från Baltikum som hade det lägsta valdeltagandet.

Av kandidaterna i lagtingsvalet var det bara tre personer eller drygt en procent som tillhörde den definierade invandrargruppen. Ingen av dem valdes in. I kommunalvalet var motsvarande siffror 14 personer eller 2,5 procent. Av dessa valdes en in i kommunfullmäktige och fem personer kom på suppleantplats (1:a eller 2:a ersättare för en invald). Könsfördelningen bland invandrarkandidaterna var jämn.

Var tionde har hembygdsrätt

År 2013 var andelen finska medborgare bland de födda utanför Norden med andra språk än svenska 19 procent mot 91 procent av hela befolkningen. Andelen som hade hembygdsrätt var 9 procent jämfört med 83 procent av alla invånare. Också här låg de som är födda i något av de baltiska länderna betydligt lägre än de övriga i invandrargruppen.

Läs hela översikten här

Statistiken är ett komplement till ÅSUBs utredning Att leva och bo som inflyttad på Åland

Information om statistiken ger Kathi Salokoski, kathi.salokoski[at]regeringen.ax på landskapsregeringen och Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax på ÅSUB