Inkomstfördelning och välfärd 2014

ÅSUB har publicerat inkomstfördelnings- och välfärdsstatistik för perioden 1990-2012. Statistiken omfattar årsvisa uppgifter, dels om fördelningen av inkomsterna i det åländska samhället, dels presenteras några centrala välfärdsmått.

Av statistiken framgår bland annat att:

  • Ålands välfärdsnivå mätt i BNP per capita sjönk 2011 och närmar sig Sveriges nivå. Försprånget till Finland minskar.
  • De åländska hushållens disponibla inkomster har trendmässigt närmat sig det finländska genomsnittet under de senaste 15 åren.
  • Under de senaste knappa 20 åren har inkomstfördelningen på Åland varit något mindre jämlik än i Finland, men jämnare än i Sverige
  • Inkomstfördelningen på Åland har blivit jämnare sedan 2005, så pass att den enligt senast tillgängliga uppgifter (2012) är jämnare än i Finland.
  • Andelen personer i ekonomiskt utsatta hushåll på Åland (4,3 procent) är enligt senast tillgänglig statistik (år 2012) mindre än hälften av motsvarande andel i Finland (9,0 procent).
  • Den förväntade medellivslängden på Åland var 81,5 år för perioden 2010-2012, vilket var drygt ett år över EU:s genomsnitt (80,2). Åland låg också ett år över det finländska genomsnittet (80,5), men strax under det svenska (81,8) under samma period.

Översikten i sin helhet (pdf)