Val

Kandidaterna i kommunalvalet 2007

 

Ökat antal kvinnor kandiderar i kommunalvaletI årets kommunalval kandiderar 603 personer, vilket är 15 mer än vid förra valet 2003. Antalet kvinnor har ökat med 26 och uppgår till 259, vilket betyder att deras andel har stigit från knappt 40 till 43 procent. Antal män som kandiderar är 344, vilket är 11 färre än 2003. Detta kan jämföras med lagtingskandidaterna, där såväl antalet som andelen kvinnor har sjunkit jämfört med 2003.

Det största antalet kandidater finns som väntat i Mariehamn, där 139 personer kan tänka sig att ta någon av de 27 fullmäktigestolarna i besittning. Därnäst följer Saltvik och Jomala med 58 kandidater vardera. Sett i relation till folkmängden har dock Sottunga en klar ledning i och med att de 14 kandidaterna utgör nästan 12 procent av invånarna. I skärgården som helhet är denna siffra 5 procent, medan landsbygdens kandidater utgör 2,5 procent och stadens kandidater 1,3 procent av folkmängden i respektive region.

Skärgården har den jämnaste könsfördelningen och de yngsta kandidaterna
Av kommunerna har Sund den högsta andelen kvinnliga kandidater, eller 58 procent. Kvinnlig majoritet bland kandidaterna finns också i Brändö och Föglö. Föglö har den jämnaste könsfördelningen med 52 procent kvinnor och 48 procent män. Finström har den lägsta andelen kvinnor, 32 procent. Av regionerna är det skärgården som har det mest jämställda kandidatutbudet med 47 procent kvinnor och 53 procent män.  

Av partierna har Liberalerna flest kandidater med 130, följda av Centern med 114. Det största antalet kandidater, 135 stycken, finns dock inom kategorin ”Övriga” som omfattar de icke-partipolitiska listor som finns i ett antal mindre kommuner. Till denna kategori räknas också några listor som inte direkt kan kopplas till ett enskilt parti även om de ställer upp i kommuner där listorna i övrigt är partipolitiska. Liberalerna, Centern och de Obundna har färre kandidater än 2003, medan antalet har ökat för FS, Socialdemokraterna och Ålands framtid, liksom för kategorin Övriga. Den högsta andelen kvinnliga kandidater finns hos Socialdemokraterna, 53 procent, medan de övriga partierna har en majoritet män på sina listor. Kandidaterna inom kategorin Övriga har den allra jämnaste könsfördelningen, 49 procent kvinnor och 51 procent män, även om proportionerna varierar mellan de enskilda listor som ingår här.

Se diagram: Antal kandidater i kommunalvalet efter kön och politisk gruppering 2007

Medelåldern för kommunalvalskandidaterna har stigit från 45,8 år vid valet 2003 till 46,4 år vid årets val, men ligger ändå under medelåldern i lagtingsvalet. Liksom i lagtingsvalet har kandidaterna som är yngre än 30 år blivit flera jämfört med förra valet. Kandidaterna som är 50 år eller äldre har dock ökat betydligt mera, främst i åldersgruppen 60-69 år. I åldrarna 30 –49 är kandidaterna färre än 2003. Åldersgruppen 40-49 år är fortfarande den största, tätt följd av 50-59-åringarna. Vardera gruppen omfattar en dryg fjärdedel av kandidaterna.

Se diagram: Antal kandidater i kommunalvalet efter ålder 2003 och 2007

Av regionerna har skärgården den lägsta medelåldern på kandidaterna och Mariehamn den högsta. Av de enskilda kommunerna har dock Sottunga en högre genomsnittsålder än Mariehamn. Den allra lägsta medelåldern har kandidaterna i Kumlinge.

Av de politiska grupperingarna har de Obundna och listorna i kategorin Övriga den lägsta medelåldern, medan Socialdemokraterna och Liberalerna ligger högst. De Obundna har också den största andelen kandidater under 30 år, medan Socialdemokraterna har den största andelen som har fyllt 60.

Följande tabeller om kandidaterna finns på ÅSUBs hemsida:

Kandidater i kommunalvalet 2007 efter kön, medelålder och kommun

Kandidater efter kön och politisk gruppering vid kommunalvalen 2003 och 2007 

Kandidater efter ålder vid kommunalvalen 2003 och 2007 
 
Kandidater efter ålder och politisk gruppering vid kommunalvalet 2007

Denna statistiksammanställning baseras på uppgifter som ÅSUB har fått från de kommunala valmyndigheterna. Kandidaternas ålder är beräknad utgående från födelseår. Uppgifterna visar således kandidaternas ålder den 31.12.2007 räknat i hela år.

I november publicerar ÅSUB en statistikrapport med utförliga uppgifter om såväl lagtings- som kommunalvalet.

Mera information ger Kenth Häggblom, e-post: kenth.haggblom@asub.ax, tel: 25497 eller 0457-34 25 548.