Val

Kandidaterna i kommunalvalet 2019

Färre yngre och flera äldre kandiderar i kommunalvalet

I årets kommunalval kandiderar 513 personer till de 16 fullmäktigeförsamlingarna på Åland, vilket är ett fyrtiotal färre än vid förra valet 2015. Antalet har visat en nedåtgående trend sedan 1995. Männen är 308 och kvinnorna 205, i båda fall en minskning med ett tjugotal. Detta innebär att kvinnorna är 40 procent och männen 60 procent av kandidaterna, proportioner som i stora drag har varit rådande också vid de sex föregående valen. Könsfördelningen är jämnare än för årets lagtingskandidater.

 

Kommunalvalskandidater efter kön 1995-2019

Av kandidaterna ställer 110 upp i Mariehamn, drygt 300 i någon av de nio landsbygdskommunerna och 100 i skärgården. Jämfört med förra valet är kandidaterna färre på landsbygden och i staden men något flera i skärgården. Sett i relation till folkmängden har skärgården flest kandidater, eller nästan fem procent av invånarna, medan landsbygdens kandidater utgör närmare två procent och stadens kandidater knappt en procent av folkmängden i respektive region.

Skärgården har den jämnaste könsfördelningen

Kandidaterna i Lemland, Sund och Vårdö har den jämnaste könsfördelningen. Geta och Kumlinge är de enda kommuner som har en majoritet av kvinnor bland kandidaterna. I sex kommuner ligger andelen kvinnor och män inom intervallet 40–60 procent. Av regionerna har skärgården den jämnaste könsfördelningen, 43 procent kvinnor och 57 procent män. På landsbygden som helhet är proportionerna 40–60 och i Mariehamn 37–63.

 

Kommunalvalskandidater efter kön och region 2019

Männen i majoritet i de flesta partier

Av partierna har Centern flest kandidater, 102 stycken. Det största antalet, 144 personer, finns dock på de listor som inte är partianknutna. I Mariehamn och de flesta landsbygdskommuner är listorna i huvudsak kopplade till de etablerade politiska grupperingarna, medan icke-partipolitiska listor är förhärskande i skärgården samt Geta och Lumparland. Centern, de Obundna, Hållbart initiativ och Åländsk demokrati har flera kandidater än förra gången, medan de övriga partierna har färre.

 

Kommunalvalskandidater 2019 efter region och politisk gruppering

Socialdemokraterna är det enda parti som har flera kvinnor än män bland kandidaterna, 60 procent. Liberalerna har en nästan jämn könsfördelning. Hos Centern, Moderaterna och de Obundna är männen i majoritet med mellan 60 och 70 procent av kandidaterna. För Ålands Framtid, Åländsk demokrati och Hållbart initiativ är den manliga dominansen ännu större. De icke-partipolitiska grupperna har tillsammans 44 procent kvinnor och 56 procent män bland sina kandidater. Av de enskilda listorna är kvinnorna i majoritet på Getalistan, Kumlingelistan och Sundslistan.

Halverat antal kandidater under 30

Medelåldern för kommunalvalskandidaterna har stigit från 48,4 år vid valet 2015 till 50,5 år vid årets val och ligger därmed något över genomsnittet för lagtingskandidaterna. Kvinnornas medelålder är nästan tre år lägre än männens. Jämfört med förra valet finns det färre kandidater i åldersgrupperna under 60 år, speciellt i åldrarna under 30 år där antalet har halverats. De äldre kandidaterna är flera än 2015, främst de som har fyllt 70. Hälften av kandidaterna är mellan 40 och 60 år, drygt en femtedel under 40 och över en fjärdedel 60 år och äldre. Ingen kandidat är under 20 år, men fyra har fyllt 80. Männen är flest i alla åldersgrupper och deras majoritet är störst i åldrarna över 60. År 2007 var drygt 30 procent av kandidaterna under 40 år, men därefter har andelen sjunkit vid varje val, samtidigt som de som är 70 och äldre har blivit flera.

 

Kommunalvalskandidater efter ålder 2007-2019

Av regionerna har landsbygden den lägsta medelåldern på kandidaterna, 49 år, medan Mariehamn och skärgården ligger på 52 respektive 53. Liksom i lagtingsvalet har de Obundna den högsta medelåldern av partierna och Hållbart initiativ den lägsta. Jämfört med lagtingskandidaterna är en mindre andel av kandidaterna i kommunalvalet mellan 50 och 60, medan flera är över 60.

 

Kommunalvalskandidater efter parti och ålder 2019

En tredjedel är födda utanför Åland

Av kandidaterna är 67 procent födda på Åland, 18 procent i Finland, 12 procent i Sverige eller övriga Norden och 3 procent utanför Norden. Jämfört med befolkningens fördelning på födelseort är en något större andel av kandidaterna födda på Åland och i Sverige medan en mindre andel kommer från utomnordiska länder. Av kvinnorna som kandiderar är 40 procent födda utanför Åland mot knappt 30 procent av männen. Andelen som är född utanför Åland är lite lägre än för lagtingskandidaterna.

 

Kommunalvalskandidater efter kön och födelseort 2019

I Mariehamn och skärgården är runt 40 procent av kandidaterna födda utanför Åland och på landsbygden knappt 30. Det finns kandidater med utomåländsk födelseort i alla kommuner och inom alla politiska grupperingar.

Nästan två av tre kan tänka sig återval

Av årets kandidater ställde 285 upp också i förra kommunalvalet, medan 228 är nya. Av de 208 ledamöter som valdes in 2015 siktar 133 på förnyat mandat. Över 200 av årets kandidater ställde upp redan i valet 2011.

Av kommunalvalskandidaterna ställer 195 personer eller 38 procent upp också i lagtingsvalet. För kvinnorna är andelen 32 och för männen 42 procent.

Mera uppgifter och flera diagram gällande kandidaterna i kommunalvalet finns i två excelfiler med valstatistik på ÅSUBs webbplats.

I databasen finns en tabell med detaljerad statistik om kandidaterna i de fyra senaste kommunalvalen.

Se statistik om lagtingskandidaterna.

För partiförkortningar och annan information, se Beskrivning av statistiken.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax