Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2012

Lägre resultat – men högre investeringsvilja

Den slutliga sammanställningen över kommunernas ekonomi och verksamhet 2012 visar ett överskott för räkenskapsperioden på drygt en miljon euro för de åländska kommunerna. Jämfört med 2011 är det en minskning med över sex miljoner euro. Verksamhetsintäkterna steg med två procent medan kostnaderna ökade med fyra procent och slutade på 42 miljoner respektive 159 miljoner euro. Skatteintäkterna minskade och landskapsandelarna ökade. Totalt utgjorde dessa 130 miljoner, vilket är en minskning med en och en halv miljon euro sedan året före. Kommunernas samlade årsbidrag blev sålunda nästan sju miljoner lägre jämfört med 2011 och slutade på 12,2 miljoner euro.

Kommunernas investeringar ökade med 14 miljoner och uppgick till 31 miljoner euro totalt för 2012. Det är bara Sottunga som inte gör investeringar. Nettoinvesteringarna slutade på 28 miljoner så årsbidraget täcker knappt hälften av investeringarna. För att täcka resten av investeringarna måste en del kommuner uppta lån.

Av driftskostnaderna går 40 procent av kommunernas utgifter till socialväsendet, 30 procent till övriga tjänster och 25 procent till undervisning och kultur. Grundskolan är den enskilt största utgiftsposten för kommunerna följt av barnomsorg i daghem och vård på åldringshem (dvs. De Gamlas hem, Trobergshemmet, Sunnanberg). Jämfört med 2011 ökade kostnaderna för grundskolan och för barnomsorgen på daghem med drygt en miljon euro. Kostnaderna för vård på åldringshem ökade med en dryg halv miljon euro. Figuren nedan visar kommunernas samlade driftskostnader efter sektor 2010-2012.

Figur. Kommunernas driftskostnader efter sektor 2010-2012

Kommunernas driftskostnader efter sektor 2010-2012

Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras vissa allmänna uppgifter och nyckeltal samt en del uppgifter om verksamheten. Tabeller med mera detaljinformation och lättöverskådliga diagram kompletteras med förklarande och kommenterande text. Fokus ligger på 2012, men även tidsserier finns i slutet av rapporten.

Läs hela rapporten här

 

Publicerad den 8.1.2014

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax