Koncernstatistik 2014

Statistik över koncerner på Åland år 2014

Beskrivning av statistiken

Uppgifter om de åländska koncernstrukturerna härstammar från det finländska koncernregistret och innehåller uppgifter om alla moder-, dotter- och intressebolag då moderbolagets hemkommun ligger på Åland. I de fall moderbolagets hemkommun ligger utanför Åland, ingår uppgifter om moderbolaget och de åländska dotterbolagen (bolag där ett annat bolag innehar mer än 50 procent av rösterna) samt intressebolagen (med intresseföretag avses i koncernregistret ett företag, i vilket en annan institutionell enhet har en röstandel på 10–50 procent, antingen direkt eller indirekt). Observera att detta innebär att den utländska koncernens samtliga dotter- och intressebolag inte nödvändigtvis är med i statistiken. I och med korsägande kan ett företag i ett fåtal fall finnas med i statistiken exempelvis både som moderbolag och som intressebolag. Koncernstrukturerna på Åland är mycket komplexa, och berör år 2014 företag i inte mindre än 20 länder. På grund av detta saknas en del uppgifter, främst om utländska företag (exempelvis koncernens utländska omsättning och personalantal).

År 2014 ingick åländska företag i 63 koncerner

Tabellen koncerner verksamma på Åland efter hemort visar att det år 2014 fanns 63 koncerner (55 företagskoncerner och åtta kommunala koncerner) där det ingick åländska företag, dessa koncerner innehöll sammanlagt 328 företag, det vill säga moder-, dotter- och intressebolag (315 unika företag). I 42 av koncernerna hade moderbolaget hemort på Åland (inklusive kommunalkoncerner), och dessa åländska koncerner innehöll tillsammans 284 företag. I tio av koncernerna hade moderbolaget hemort i Finland medan elva av koncernerna hade ett utländskt moderbolag.

Koncerner och tillhörande företag verksamma på Åland efter hemort år 2014

Tabell som visar antalet koncerner och tillhörande företag efter hemort

De flesta av de åländska koncernernas (företags- och kommunalkoncernernernas) dotterbolag finns registrerade på Åland (107 st), men även ett antal i Finland (17 st), Sverige (23 st) samt övriga världen (38 st). Den största åländska koncernen sett till antal företag innehöll 39 företag, bestående av ett moderbolag, 28 dotterbolag och tio intressebolag. Den största åländska koncernen sett till antalet anställda (inrikes) sysselsatte ca 2.335 personer i Finland (inklusive Åland). Samma koncern var samtidigt även störst sett till omsättning (inrikes) och hade en omsättning på ca 527 miljoner euro.

Av de icke-åländska koncernerna som fanns representerade på Åland hade den största koncernen (Kesko) närmare 10.400 anställda i Finland, och en omsättning (inrikes) på ca 7,4 miljarder euro. Uppgifterna om utländska koncerner är begränsade, men exempelvis Orkla-koncernen (Chips) sysselsatte år 2014 ca 12.900 personer och omsatte ca 3,1 miljarder euro (29,6 miljarder NOK).

I tabellen antal koncerner och företag efter personalens storleksklass illustreras att koncernerna som finns representerade på Åland är av varierande storlek. Det finns koncerner som sysselsätter allt från 0–4 personer till mer än 250 personer. Samtidigt visar tabellen antal koncerner och företag efter omsättningens storleksklass att det finns koncerner som omsätter mellan fem och tio miljoner euro till koncerner som omsätter mer än 500 miljoner euro (Fotnot: Intressebolag är ej inkluderade i ovanstående företagsuppgifter).

Tabellen koncerner och åländska företag efter bransch visar antalet koncerner fördelat på bransch, störst antal koncerner (16 st) finns i branschen handel. Samma bransch har även störst antal företag totalt (inklusive icke-åländska) med 71 st, näst mest finns i branschen tillverkning (60 st). Störst antal åländska företag finns även det i branschen handel (44 st).

Nedan redovisas de tio största koncernerna på Åland sett till företagens antal anställda på Åland (observera att intressebolagen inte är inräknade). Listan toppas av Viking Line, följt av Ålandsbanken och Wiklöf Holding .

De tio största koncernerna år 2014 efter antalet anställda på Åland

1. Viking Line
2. Ålandsbanken
3. Wiklöf Holding
4. Eckerökoncernen
5. Ålands Penningautomatförening
6. Eriksson Capital
7. Transmar
8. Orkla
9. Alandia Försäkring
10. Godby Shipping

I tabellen andel av alla företag på Åland som tillhör koncern (procent) följer en jämförelse mellan de företag som tillhör en koncern och samtliga företag på Åland. Andelen företag som tillhör en koncern uppgår till knappt åtta procent av samtliga företag på Åland. Men deras ekonomiska betydelse är väsentligt större, deras andel av antalet sysselsatta på Åland är närmare 49 procent och andelen av omsättningen på Åland är ca 55 procent (Fotnot: Materialet har samkörts mot arbetsställeregistret, varifrån uppgifter om omsättning och personal för år 2014 hämtats). Ett antal åländska företag finns med i koncernregistret, men inte i arbetsställeregistret. Det handlar då exempelvis om företag med arbetsställe utanför Åland, holdingbolag, fastighetsbolag och kommuner samt kommunala bolag. Detta innebär att företagen som tillhör en koncern troligen har ännu större ekonomisk betydelse än vad tabellen visar.

Andel av alla företag på Åland som tillhör koncern år 2014, procent

Stapeldiagram som visar andelen av alla företag som tillhör koncern

Jämfört med år 2013 har antalet koncerner år 2014 ökat med två och antalet företag ökat med fyra. Både antalet moderbolag och antalet dotterbolag som har ökat med två. Ökningen härstammar främst från åländska koncerner och företag, medan antalet finländska och utländska koncerner samt företag har minskat något. Andelen företag som tillhör koncern samt deras andel av personal och omsättning har ökat.

Frågor om företagsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 15 april 2016