Konjunkturindikatorer 2014

Prisnedgången på råolja gynnsam för Åland

ÅSUB har sammanställt en översikt över några centrala indikatorer relaterade till den ekonomiska konjunkturen. Översikten belyser såväl något längre trender baserade på årsdata som kortsiktiga månadsvisa förändringar fram till och med december 2014.

Innehållet i korthet:

- Förändringar i råoljepriset har en stark inverkan på den åländska ekonomin, i synnerhet för sjöfarten. Priset hade i slutet av året i det närmaste halverats i förhållande till den högsta noteringen under 2014. Den branta prisnergången innebär att effekten av svaveldirektivet som inträdde vid årsskiftet 2014/2015 mildras.

  • Hushållens förtroendeindikator i Finland låg i slutet av 2014 klart under långtidsmedelvärdet, medan man var mer optimistisk i Sverige.
  • Den svenska kronan försvagades i förhållande till euron från och med det andra kvartalet 2013, ända till slutet av 2014.
  • Inflationen var 2014 1,2 procent på Åland och 1,1 procent i Finland, vilket var över Eurozonens medeltal. Sverige hade deflation under 2014 (-0,2 procent).

- Årsgenomsnittet för den öppna arbetslösheten steg 2014 till över 4 procent för första gången sedan 1997. Även långtidsarbetslösheten ökade under perioden 2009-2014.

- Indikatorer antyder ett något ökande matchningsproblem på den åländska arbetsmarknaden under perioden 2009-2013. Under 2014 skedde en liten förbättring i det avseendet. Figuren nedan visar förhållandet mellan vakansgraden (antal lediga platser som andel av arbetskraften) och arbetslöshetsgraden.

FIGUR. Vakanser och arbetslöshet 2007-2014 (procent*)

Figurens centrala information kommenteras i texten.

- Antalet nystartade företag har minskat något under de två första kvartalen 2014 i förhållande till samma perioder 2012-2013 och trenden i antalet konkurser pekar uppåt sedan 2007.

- Efter tre år av avtagande tillväxt börjande från en hög nivå 2010, vände omsättningen i det privata näringslivet uppåt i början av förra året (2014). (Branschvisa uppgifter finns i vår databas för omsättning).

  • Åren 2011-2013 var den samlade lönesummans tillväxt kring 4 procent årligen (mätt i löpande penningvärde). Förra året (2014) vände tillväxten av lönesumman uppåt, delvis tack vare en större fusion inom livsmedelsindustrin. (Branschvisa uppgifter kan sökas i vår databas för lönekostnader).

Hela översikten kan läsas här.

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax