Konjunkturindikatorer 2018

Få tecken på återhämtning av ekonomisk tillväxt

 

- Tillväxten av omsättningen i det privata näringslivet blev negativ år 2018, -0,4 procent. En positiv tillväxt inom de flesta branscherna motverkades av negativ tillväxt inom branscher som transport, bygg, handel och företagstjänster.

- Lönesummans tillväxt å 2,8 procent i det privata näringslivet var avsevärt snabbare än omsättningens tillväxt år 2018.

- Turismens omsättning (inkl. passagerarsjöfarten), ser ut att ha minskat under de tre senaste åren (2016–2018), i medeltal med 1,4 procent, och hamnar år 2018 på en svag tillväxt kring +0,2 procent. Lönesummans tillväxt var det senaste året något starkare och låg på 1,3 procent år 2018.

En databas med det privata näringslivets omsättningssiffror kan nås här.

Uppgifter om det privata näringslivets lönesumma nås här.

Övrigt i korthet: 

- Förändringar i råoljepriset har en stark inverkan på den åländska ekonomin, i synnerhet på sjöfarten. Priset på Nordsjöolja (Brent) sjönk till ca 60 USD per fat i slutet av år 2018.

- Hushållens förtroendeindikator sjönk från höga nivåer i både Finland och Sverige under året. I Sverige är den nuvarande förtroendenivån i paritet med långtidsmedelvärdet, medan hushållen fortfarande är mer optimistiska i Finland.

- Den svenska kronan har långsiktigt försvagats i förhållande till euron. Växelkursen låg under merparten av året 2018 kring 10,2 - 10,3 kronor per euro.

- Den årliga prisstegringen (inflationen) var 1,3 procent på Åland år 2018, aningen högre än i Finland (1,1 procent).

- Det relativa arbetslöshetstalet sjönk till 3,5 procent år 2018 från 3,6 procent år 2017. Andelen långtidsarbetslösa av samtliga arbetslösa fortsatte att öka för sjunde året i rad. Andelen lediga jobb i förhållande till andelen arbetslösa ökade betydligt mellan 2017 och 2018.

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax