Konsumentprisindex för Åland april 2008

Åter långsammare inflationstakt
Den åländska inflationstakten avtar något den senaste månaden. De åländska konsumentpriserna steg i snitt med 4,2 procent från april 2007 till april 2008. I mars var inflationstakten 4,5 procent på årsbasis. Det var fortsättningsvis högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" som inverkade mest på den totala uppgången (med 1,9 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från mars till april 2008 var 0,0 procent.

De finländska konsumentpriserna steg i april med 3,5 procent på årsbasis. Högre priser på boende bidrog mest till den totala uppgången, medan lägre priser på personbilar (både nya och begagnade), underhållningselektronik, hemdatorer och grönsaker dämpade inflationen mest. Från mars till april steg priserna i snitt med 0,1 procent.

Även i Sverige var inflationstakten på årsbasis oförändrad i april, 3,4 procent. Till den totala uppgången bidrog ökade boendekostnader med 1,6 procentenheter, medan prissänkningar på rekreation och kultur samt teletjänster och teleutrustning motverkade uppgången med sammanlagt 0,5 procentenheter. Från mars till april 2008 steg konsumentpriserna i snitt med 0,5 procent.

Inflationstakten för EMU-länderna i genomsnitt, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var i mars 2008 preliminärt 3,6 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,6 procent medan Sveriges var 3,2 procent. Av EMU-länderna hade Slovenien (6,6%) den snabbaste ökningstakten, medan Nederländerna hade den långsammaste ökningstakten (1,9%).

Hela meddelandet kan du läsa här.