Konsumentprisindex för Åland februari 2008

Rättelse!

Inflationen 4,5 procent på årsbasis
I februari steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 4,5 procent jämfört med 4,4 procent i januari. Det var fortsättningsvis högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" som bidrog mest till den totala uppgången i februari (med nästan 0,7 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "rekreation och kultur" dämpade inflationen. Den månadsvisa förändringen från januari till februari 2008 var 0,9 procent.

Den finländska inflationstakten har de senaste månaderna hållits relativt stabil. I februari steg de finländska konsumentpriserna med 3,7 procent jämfört med 3,8 i januari. Högre kostnader inom gruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" bidrog mest till den totala uppgången och då främst högre bränslekostnader, medan lägre priser på personbilar (både nya och begagnade) jämfört med ifjol dämpade inflationen mest. Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,5 procent.

I februari steg de svenska konsumentpriserna i snitt med 3,1 procent på årsbasis, från 3,2 procent i januari. I Sverige bidrog ökade kostnader inom boende mest till den totala uppgången (med 1,3 procentenheter) medan främst prissänkningar inom rekreation och kultur motverkade uppgången (med 0,4 procentenheter). Från januari till februari ökade konsumentpriserna i snitt med 0,4 procent.   

Inflationstakten för EMU-länderna i genomsnitt, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var i januari 2008 preliminärt 3,2 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,5 procent och Sveriges 3,0 procent. Av EMU-länderna hade Slovenien (6,4 procent) fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten följt av Spanien (4,4 procent).

Hela meddelandet kan du läsa här.