Konsumentprisindex april 2009

Svag inflationstakt i april
De åländska konsumentpriserna steg i snitt med 0,1 procent från april 2008 till april 2009. I mars var inflationstakten negativ, -0,3 procent på årsbasis. Det var fortsättningsvis högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" som inverkade mest på den totala uppgången (med 1,0 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "transport" dämpade inflationen mest (med 1,0 procentenheter).  Den månadsvisa förändringen från mars till april 2008 var 0,0 procent.

De finländska konsumentpriserna steg i april med 0,8 procent på årsbasis, jämfört med 0,9 procent i mars. Högre priser på livsmedel bidrog fortsättningsvis mest till den totala uppgången, medan sjunkande räntor och lägre priser på bränsle motverkade inflationen mest. De finska konsumentpriserna var i stort sett oförändrade från mars till april.

I Sverige var inflationstakten på årsbasis negativ i april, -0,1 procent. I mars var inflationstakten 0,2 procent. Sänkta boendekostnader i egnahem (exklusive energi) inverkade mest på den negativa inflationen. Samtidigt motverkades den negativa inflationen främst av högre livsmedelspriser. Från mars till april steg konsumentpriserna i snitt med 0,2 procent.

Inflationstakten för EMU-länderna i genomsnitt, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var i april 2009 preliminärt 0,6 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 2,1 procent medan Sveriges var 1,8 procent. Av EMU-länderna hade Malta fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (4,0 procent). I Irland, Luxemburg, Portugal samt Spanien var ökningstakten negativ i april.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.