Konsumentprisindex april 2010

Inflationstakten 1,8 procent i april

I april steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 1,8 procent, jämfört med 1,9 procent i mars. I april inverkade högre priser inom huvudgrupperna "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" samt "transport" mest på den totala uppgången (med 1,0 procentenheter vardera), medan lägre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" dämpade inflationen mest (med 0,6 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från mars till april 2010 var 0,3 procent.

Den 1 oktober 2009 sänktes mervärdesskattesatsen på livsmedel från 17 procent till 12 procent, en sänkning som innebär att livsmedelspriserna i detaljhandeln borde ha sjunkit med 4,3 procent. På Åland sjönk livsmedelspriserna med 5,5 procent från september till oktober, medan de i Finland sjönk med 5,6 procent. Mellan mars och april steg livsmedelspriserna på Åland med 1,7 procent (i Finland steg de med 0,3 procent). Sedan april ifjol har livsmedelspriserna på Åland minskat med 4,1 procent och i Finland med 5,6 procent.

I april steg de finländska konsumentpriserna på årsnivå med 0,9 procent jämfört med 0,6 procent i mars. Högre priser på flytande bränslen bidrog mest till den totala uppgången, medan inflationen dämpades mest av lägre räntor samt lägre priser på livsmedel. Den månadsvisa förändringen från mars till april var 0,3 procent.

De svenska konsumentpriserna steg med 1,0 procent på årsbasis i april, något lägre inflationstakt än i mars (1,2 procent). Prishöjningar inom transportområdet bidrog mest till den totala uppgången (med 0,8 procentenheter). Den totala uppgången av priserna motverkades samtidigt främst av räntesänkningar (med 0,8 procentenheter). Från mars till april var konsumentpriserna oförändrade.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 16 medlemsländer) var i april preliminärt 1,5 procent och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,0 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,6 procent (1,5 procent i mars) och Sveriges 2,1 procent (2,5 procent i mars). Av EMU-länderna hade Grekland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (4,7 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med -2,5 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 18 maj 2010

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
 Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)