Konsumentprisindex april 2014

Inflationstakten 1,3 procent i april

De åländska konsumentpriserna steg med 1,3 procent i april 2014 jämfört med april 2013, i mars var ökningstakten 1,0 procent. I april inverkade högre priser inom huvudgrupperna "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen", "hälsovård" samt "restauranger och hotell" mest på den totala uppgången (med 0,3 procentenheter vardera), medan lägre priser inom huvudgruppen "transport" dämpade inflationen mest (med 0,1 procentenheter). Från mars till april ökade konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,1 procent i april på årsbasis, samma ökningstakt som i mars. I april steg konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av hyreshöjningar och dyrare öppenvårds- och sjukhustjänster. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i april främst på grund av billigare hemelektronik, livsmedel, bränslen och egnahemshusfastigheter. Från mars till april steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.

I april var de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt oförändrade (0,0 procent, vilket är en uppgång sedan mars då inflationstakten var -0,6 procent. Den största effekten på inflationstakten sedan april 2013 hade minskade räntekostnader (med 0,3 procentenheter nedåt), medan framförallt höjda hyror samt ökade priser inom gruppen transport bidrog uppåt (med 0,2 procentenheter vardera). Från mars till april ökade konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 18 medlemsländer) var i april preliminärt 0,7 procent (0,5 procent i mars) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,8 procent (0,6 procent i mars). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,3 procent (samma som i mars) och Sveriges 0,3 procent (-0,4 procent i mars). Av EMU-länderna hade Österrike den snabbaste ökningstakten (1,6 procent) och Grekland den långsammaste med -1,6 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i mars 2014 ca 2,5 procent (i februari var ökningstakten ca 2,3 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 15 maj 2014 

Kommande publicering preliminärt 16 juni 2014