Konsumentprisindex april 2015

Inflationstakten -0,6 procent i april

De åländska konsumentpriserna sjönk med 0,6 procent i april 2015 jämfört med april 2014, i mars var ökningstakten -0,1 procent. I april inverkade lägre priser inom huvudgruppen "restaurang och hotell" mest på den totala nedgången (med 0,5 procentenheter nedåt), medan högre priser inom huvudgrupperna "kläder och skodon", "hälsovård", "rekreation och kultur", "utbildning" samt "diverse varor och tjänster" motverkade nedgången (med 0,1 procentenheter uppåt vardera).  Från mars till april sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk med 0,2 procent i april på årsbasis (-0,1 procent i mars). I april sjönk konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av lägre konsumentpriser på bränslen, egnahemshusfastigheter och begagnade bilar. Sänkningen av konsumentpriserna jämfört med året innan motverkades i april främst på grund av högre hyror och skötselvederlag samt dyrare tobak. Från mars till april var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

I april sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,2 procent, vilket är en nedgång från mars då inflationstakten var 0,2 procent. Till den totala nedgången sedan april 2014 bidrog främst lägre räntekostnader för egnahemsägare (med 0,7 procentenheter nedåt). Nedgången motverkades framförallt av högre priser på alkoholhaltiga drycke roch tobak, restauranger och hyror (uppåt med 0,2 procentenheter vardera). Från mars till april var konsumentpriserna oförändrade.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i april preliminärt 0,0 procent (-0,1 procent i mars) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,0 procent (-0,1 procent i mars). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå -0,1 procent (0,0 procent i mars) och Sveriges 0,5 procent (0,7 procent i mars). Av EMU-länderna hade Malta den snabbaste ökningstakten (med 1,4 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste med -1,8 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i mars 2015 ca 2,7 procent (i februari var ökningstakten ca 2,6 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 19 maj 2015

Kommande publicering preliminärt 17 juni 2015