Konsumentprisindex april 2016

Inflationstakten 1,6 procent i april

De åländska konsumentpriserna steg med 1,6 procent i april 2016 jämfört med april 2015, i mars var ökningstakten 1,3 procent. I april inverkade högre priser inom huvudgruppen "restauranger och hotell" mest på den totala uppgången (med 0,5 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" och "rekreation och kultur" motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt vardera).  Från mars till april ökade konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

De finländska konsumentpriserna steg i april med i genomsnitt 0,3 procent jämfört med april 2015 (förändringstakten var -0,0 procent i mars). I april steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av högre fordonsskatt, skötselvederlag och sjukhusavgifter. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna på bränslen och genomsnittsräntan på bostadslån. Från mars till april var förändringen av konsumentpriserna ca 0,3 procent.

I april steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,8 procent, vilket är oförändrat sedan mars. Till den totala uppgången sedan april 2015 bidrog framförallt prishöjningar på rekreation och kultur (med 0,3 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades framförallt av lägre räntekostnader som påverkade inflationstakten nedåt med 0,4 procentenheter. Från mars till april var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrat.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i april preliminärt -0,2 procent (0,0 procent i mars) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt -0,2 procent (0,0 procent i mars). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,3 procent (-0,0 procent i mars) och Sveriges 1,0 procent (1,2 procent i mars). Av EMU-länderna hade Belgien den snabbaste ökningstakten (med 1,5 procent) och Cypern den långsammaste (med -2,1 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i mars 2016 ca 2,3 procent (2,4 procent i februari).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

En revidering av konsumentprisindexet har utförts, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 18 maj 2016

Kommande publicering preliminärt 16 juni 2016