Konsumentprisindex april 2017

Inflationstakten 1,2 procent i april

De åländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i april 2017 jämfört med april 2016, i mars var ökningstakten 1,3 procent. I april inverkade högre priser inom huvudgruppen hälsovård mest på den totala uppgången (med 0,9 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna kläder och skodon samt kommunikationer motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt vardera). Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2017.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,8 procent i april 2017 jämfört med april 2016 (samma ökningstakt som i mars). I april steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av högre konsumentpriser på bensin, cigaretter, fordonsskatt och el. Stegringen av konsumentpriserna på årsnivå dämpades främst på grund av lägre priser på mobiltelefoner och penningspel samt lägre räntor på bostadslån och konsumentkrediter. Från mars till april var förändringen av konsumentpriserna 0,3 procent.

I april steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,9 procent, vilket är en ökning från mars då inflationen var 1,3 procent. Till den totala uppgången sedan april 2016 bidrog främst högre priser på drivmedel samt transporttjänster (med 0,3 procentenheter vardera). Uppgången motverkades främst av sänkta priser på teleutrustning som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i april. Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringen i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflationen)

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i april 1,9 procent (1,5 procent i mars) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 2,0 procent (1,6 procent i mars). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,0 procent (0,9 procent i mars) och Sveriges 2,0 procent (1,4 procent i mars). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 3,6 procent) och Irland den långsammaste (med 0,7 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i mars 2017 ca 2,3 procent (2,5 procent i februari). I Norge var inflationstakten 2,3 procent i april enligt HIKP.

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 16 juni 2017

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax