Konsumentprisindex april 2018

Inflationstakten 1,4 procent i april

De åländska konsumentpriserna steg med 1,4 procent i april 2018 jämfört med april 2017, i mars var ökningstakten 1,2 procent. I april inverkade högre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll, utbildning samt diverse varor och tjänster motverkade uppgången (marginellt). Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.  Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2018.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,8 procent i april 2018 jämfört med april 2017 (samma inflationstakt som i mars). I april steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av dyrare cigaretter, högre fordonsskatt, hyror och sjukhusavgifter. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest av lägre dagvårdsavgifter för barn, billigare mobiltelefoner och färska grönsaker såsom gurka och paprika samt lägre räntor på bostadslån. Från mars till april var förändringen av konsumentpriserna 0,2 procent.

I april steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,7 procent, vilket är en nedgång sedan mars då ökningen var 1,9 procent. Till den totala uppgången sedan april 2017 bidrog främst högre boendekostnader (med 0,8 procentenheter uppåt). Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt. Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent. Till månadsförändringen bidrog främst högre priser på rekreation och kultur (med 0,2 procentenheter). Under motsvarande period 2017 steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Inflationen ökar på Åland, efter en tids nedgång

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i april 1,2 procent (1,3 procent i mars) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,4 procent (1,5 procent i mars). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,8 procent (0,9 procent i mars) och Sveriges 1,8 procent (2,0 procent i mars). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 3,0 procent) och Cypern den långsammaste (med -0,3 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i mars 2018 ca 2,8 procent (2,9 procent i februari).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 15 juni 2018

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax