Konsumentprisindex april 2019

Inflationstakten 1,4 procent i april

De åländska konsumentpriserna steg med 1,4 procent i april 2019 jämfört med april 2018, i mars var ökningstakten 1,0 procent. I april inverkade högre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgruppen kläder och skodon motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt). Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2019.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,5 procent i april 2019 jämfört med april 2018 (i mars var ökningstakten 1,1 procent). I april steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare elektricitet, grundläggande renoveringar av egnahemshus, bensin, cigaretter och högre hyror. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att mobiltelefoner, tv-apparater, egnahemshusfastigheter och dagvårdsavgifterna blev billigare. Från mars till april var förändringen av konsumentpriserna 0,6 procent, vilket bland annat berodde på att receptbelagda läkemedel som ersätts, bensin och utrikesflygtrafik blev dyrare.

I april steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 2,1 procent, vilket är en ökning sedan mars då inflationstakten var 1,9 procent. Till den totala uppgången sedan april 2018 bidrog främst prishöjningar på livsmedel (med 0,4 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefoner som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent, under motsvarande period 2018 steg KPI med 0,4 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder maj 2018 - april 2019

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i april preliminärt 1,7 procent (1,4 procent i mars) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,9 procent (1,6 procent i mars). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,5 procent (1,2 procent i mars) och Sveriges 2,1 procent (1,8 procent i mars). Av EMU-länderna hade Lettland den snabbaste ökningstakten (med 3,3 procent) och Portugal den långsammaste (med 0,9 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i mars 2019 ca 3,5 procent (3,1 procent i februari).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 18 juni 2019

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax