Konsumentprisindex april 2022

Inflationstakten 5,3 procent i april

De åländska konsumentpriserna steg med 5,3 procent i april 2022 jämfört med april 2021, i mars var ökningstakten 5,4 procent. I april inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 1,8 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna kläder och skodon, hälsovård samt utbildning motverkade uppgången marginellt. Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2022.

De finländska konsumentpriserna steg med 5,7 procent i april 2022 jämfört med april 2021 (5,8 procent i mars). I april steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, bensin, diesel och ombyggnad av egnahemshus. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att barndagvård, receptbelagda läkemedel som inte ersätts, undersöknings- och behandlingsavgifter, priset på glasögon och genomsnittlig ränta på bostadslån blev billigare. Från mars till april steg konsumentpriserna med 0,3 procent, priset på receptbelagda läkemedel ökade medan prisstegringen för flytande bränsle avtog.

I april steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 6,4 procent, vilket är en uppgång från mars då förändringen var 6,1 procent. Till den totala uppgången sedan april 2021 bidrog främst högre kostnader för boende (med 2,0 procentenheter uppåt). Det var även betydande prisuppgångar inom transport, el samt drivmedel. Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent, månadsförändringen påverkades främst av högre priser på livsmedel.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i april estimerat till 7,5 procent (7,4 procent i mars). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 5,8 procent (samma som i mars) och Sveriges 6,6 procent (6,3 procent i mars). Av EMU-länderna hade Estland preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 19,0 procent) och Malta den långsammaste (med 4,9 procent). För EU länderna var ökningstakten i mars 2021 ca 7,8 procent (6,2 procent i februari), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i mars 2021 ca 7,9 procent (6,8 procent i februari).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 14 juni 2022

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax