Konsumentprisindex augusti 2009

Inflationen 0,2 procent på årsbasis i augusti
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i augusti 0,2 procent, i juli var den -0,3 procent. I augusti inverkade högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" dämpade inflationen mest (med 0,3 procentenheter). Från juli till augusti var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

De finländska konsumentpriserna sjönk i augusti på årsbasis med 0,7 procent, jämfört med -0,6 procent i juli. Nedgången av konsumentpriserna beror främst på lägre räntor. Samtidigt motverkades nedgången av högre hyror, livsmedelspriser samt restaurang- och cafépriser. Konsumentpriserna steg i snitt med 0,3 procent från juli till augusti.

De svenska konsumentpriserna sjönk i snitt med 0,8 procent på årsbasis i augusti, jämfört med -0,9 procent i juli. Främst bidrog lägre räntekostnader för egnahemsägare till den totala nedgången, medan högre hyror och livsmedelspriser motverkade nedgången mest. Från juli till augusti ökade konsumentpriserna i snitt med 0,2 procent.

Inflationstakten för EMU-länderna, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var preliminärt -0,2 procent i augusti. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,3 procent i augusti och Sveriges 1,9 procent. Av EMU-länderna hade fortsättningsvis Finland den snabbaste ökningstakten (1,3 procent), och Irland den långsammaste med -2,4 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.