Konsumentprisindex augusti 2013

Inflationen 1,3 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 1,3 procent i augusti 2013 jämfört med augusti 2012, i juli var ökningstakten 1,7 procent. I augusti inverkade fortsättningsvis högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,5 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" alltjämt dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,5 procent. 

De finländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i augusti på årsbasis, i juli var ökningstakten 1,6 procent. I augusti berodde största delen av inflationen på dyrare livsmedel jämfört med året innan. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i augusti alltjämt mest av lägre räntor samt billigare mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,2 procent.

I augusti steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,1 procent, vilket är samma inflationstakt som i juli. I Sverige bidrog fram för allt livsmedelspriser till uppgången av priserna (med 0,3 procentenheter) medan minskade räntekostnader motverkade uppgången mest (med 0,7 procentenheter). Från juli till augusti steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i augusti preliminärt 1,3 procent (1,6 procent i juli) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 1,5 procent (1,7 procent i juli). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 2,1 procent (2,5 procent i juli) och Sveriges 0,8 procent (samma som i juli). Av EMU-länderna hade Estland alltjämt den snabbaste ökningstakten (3,6 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste med -1,0 procent.     

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/. Från och med januari är konsumentprisindex ett kedjeindex där varukorgen och vikterna uppdateras årligen.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 september 2013

Kommande publicering preliminärt 16 oktober 2013