Konsumentprisindex augusti 2016

Inflationstakten -0,1 procent i augusti

De åländska konsumentpriserna sjönk med 0,1 procent i augusti 2016 jämfört med augusti 2015, i juli var ökningstakten 0,2 procent. I augusti inverkade lägre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala nedgången (med 0,3 procentenheter nedåt). Lägre priser inom huvudgruppen "hälsovård" motverkade nedgången mest (med 0,4 procentenheter uppåt).  Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna steg i augusti med i genomsnitt 0,4 procent jämfört med augusti 2015 (0,5 procent i juli). I augusti steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre fordonsskatt, sjukhusavgifter, tandläkararvoden och hyror. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna på bränslen och räntor. Från juli till augusti var förändringen av konsumentpriserna 0,0 procent.

I augusti steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,1 procent (oförändrat sedan juli). Till den totala uppgången sedan augusti 2015 bidrog framförallt prishöjningar på el och kläder (med 0,3 procentenheter uppåt vardera). Uppgången motverkades av lägre priser inom post och telekommunikationer som påverkade inflationstakten nedåt med 0,1 procentenheter. Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i augusti preliminärt 0,2 procent (samma som i juli) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,3 procent (0,2 procent i juli). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,5 procent (samma som i juli) och Sveriges 1,2 procent (1,1 procent i juli). Av EMU-länderna hade Belgien den snabbaste ökningstakten (med 2,0 procent) och Slovakien den långsammaste (med -0,8 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juli 2016 ca 2,2 procent (2,3 procent i juni).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

En revidering av konsumentprisindexet har utförts, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 15 september 2016

Kommande publicering 17 oktober 2016