Konsumentprisindex augusti 2017

Inflationstakten 1,7 procent i augusti

De åländska konsumentpriserna steg med 1,7 procent i augusti 2017 jämfört med augusti 2016, i juli var ökningstakten 1,6 procent. I augusti inverkade högre priser inom huvudgruppen "hälsovård" mest på den totala uppgången (med 0,8 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna "inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll" samt "rekreation och kultur" motverkade uppgången marginellt (med 0,0 procentenheter nedåt). Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2017.

De finländska konsumentpriserna steg i augusti med i genomsnitt 0,7 procent jämfört med augusti 2016 (ökningstakten var 0,5 procent i juli). I augusti steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre fordonsskatt, dyrare el, bensin och cigaretter. Stegringen av konsumentpriserna dämpades mest av billigare mobiltelefoner, penningspel och begagnade bilar samt lägre räntor på bostadslån. Från juli till augusti var förändringen av konsumentpriserna ca 0,3 procent, vilket närmast berodde på högre priser på grönsaker och kläder.

I augusti steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 2,1 procent (förändringstakten var 2,2 procent i juli). Till den totala uppgången sedan augusti 2016 bidrog framförallt högre boendekostnader (med 0,6 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefonutrustning som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringen i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflationen)

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i augusti preliminärt 1,5 procent (1,3 procent i juli) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 1,7 procent (1,5 procent i juli). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,8 procent (0,6 procent i juli) och Sveriges 2,2 procent (2,3 procent i juli). Av EMU-länderna hade Litauen den snabbaste ökningstakten (med 4,6 procent) och Irland den långsammaste (med 0,4 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juli 2016 ca 2,0 procent (samma som i juni).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 oktober 2017

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax