Konsumentprisindex augusti 2018

Inflationstakten 1,6 procent i augusti

De åländska konsumentpriserna steg med 1,6 procent i augusti 2018 jämfört med augusti 2017, i juli var ökningstakten 1,5 procent. I augusti inverkade högre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur mest på den totala uppgången (med 0,5 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll samt kommunikationer motverkade uppgången (med 0,1 procentenheter nedåt vardera). Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.  Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2018.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,3 procent i augusti 2018 jämfört med augusti 2017 (i juli var inflationstakten 1,4 procent). I augusti steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre priser på bensin och cigaretter samt dyrare ombyggnader av egnahemshus och högre elpriser. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att dagvårdsavgifterna gick ned och egnahemshusfastigheter, receptbelagda läkemedel som ersätts och mobiltelefoner blev billigare. Från juli till augusti var förändringen av konsumentpriserna 0,1 procent.

I augusti steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 2,0 procent, i juli var förändringstakten 2,1 procent. Till den totala uppgången sedan augusti 2017 bidrog främst högre boendekostnader (med 1,0 procentenheter uppåt), varav 0,7 procentenheter berodde på högre priser på el. Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt. Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Till månadsförändringen bidrog främst lägre priser på paketresor och utrikes flygresor (med 0,4 procentenheter respektive 0,3 procentenheter).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Inflationstakten i Sverige håller sig på en högre nivå än på Åland och i Finland

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i augusti 2,0 procent (2,1 procent i juli) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 2,1 procent (2,2 procent i juli). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,4 procent (samma som i juli) och Sveriges 2,1 procent (2,2 procent i juli). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 3,5 procent) och Grekland samt Irland den långsammaste (med 0,9 procent vardera). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juli 2018 ca 3,4 procent (3,1 procent i juni).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 oktober 2018

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax