Konsumentprisindex augusti 2019

Inflationstakten 0,4 procent i augusti

De åländska konsumentpriserna steg med 0,4 procent i augusti 2019 jämfört med augusti 2018, i juli var ökningstakten 0,5 procent. I augusti inverkade högre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen mest på den totala uppgången (med 0,3 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur motverkade uppgången mest (med 0,5 procentenheter nedåt). Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt -0,2 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2019.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,1 procent i augusti 2019 jämfört med augusti 2018 (i juli var ökningstakten 0,8 procent). I augusti steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre elpriser, dyrare cigaretter, hyror och mobilkommunikationstjänster. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att mobiltelefoner, tv-apparater, sportartiklar för utomhussport, linjetrafik med fartyg och bensin blev billigare. Från juli till augusti var förändringen av konsumentpriserna 0,4 procent, vilket bland annat berodde på att priser på grönsaker steg.

I augusti steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,4 procent, vilket är en sänkning sedan juli då inflationstakten var 1,7 procent. Till den totala uppgången sedan augusti 2018 bidrog främst prishöjningar på gruppen boende (med 0,5 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på post- och telekommunikationer som påverkade inflationstakten nedåt med 0,3 procentenheter. Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent, under motsvarande period 2018 sjönk KPI med 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i augusti preliminärt 1,0 procent (samma som i juli) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,4 procent (samma som i juli). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,2 procent (1,0 procent i juli) och Sveriges 1,3 procent (1,5 procent i juli). Av EMU-länderna hade Nederländerna den snabbaste ökningstakten (med 3,1 procent) och Portugal den långsammaste (med -0,1 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juli 2019 ca 3,3 procent (3,5 procent i juni).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 16 oktober 2019

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax