Konsumentprisindex augusti 2020

Hantering av effekter av coronapandemin i konsumentprisindex

Observera att spridningen av coronaviruset (covid-19) har medfört att regeringarna både i Finland och på Åland var tvungna att införa omfattande begränsande åtgärder för att förhindra spridningen av viruset. Detta har påverkat Statistikcentralens samt ÅSUBs möjligheter att beräkna tillförlitliga mått på inflationen. I takt med att samhället återigen öppnar upp förbättras tillgången till prisuppgifter och måttet på inflationen får större säkerhet.

Inflationstakten -0,4 procent i augusti

De åländska konsumentpriserna sjönk med -0,4 procent i augusti 2020 jämfört med augusti 2019, i juli var förändringen -0,6 procent. I augusti inverkade lägre priser inom huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen samt transport mest på den totala nedgången (med 0,3 procentenheter nedåt vardera). Högre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur motverkade nedgången mest (med 0,3 procentenheter uppåt). Från juli till augusti steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2020.

De finländska konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,2 procent i augusti 2020 jämfört med augusti 2019 (i juli var inflationstakten 0,6 procent). I augusti steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, receptbelagda läkemedel som ersätts, penningspel och mobilkommunikationstjänster. Stegringen av konsumentpriserna dämpades mest på grund av att hotellrum, bränslen och utrikesflyg blev billigare samt lägre genomsnittlig ränta på bostadslån. Från juli till augusti var månadsförändringen av konsumentpriserna 0,0 procent.

I augusti var de svenska konsumentpriserna enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) på årsbasis i genomsnitt 0,7 procent, vilket är en uppgång från juli då inflationstakten var 0,5 procent. Inflationstakten påverkades framförallt av prishöjningar för på livsmedel och alkoholfria drycker (med 0,3 procentenheter uppåt). Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på el och drivmedel (som påverkade inflationstakten nedåt med 0,3 procentenheter vardera). Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i augusti preliminärt -0,2 procent (0,4 procent i juli) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) 0,4 procent (0,9 procent i juli). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,3 procent (0,7 procent i juli) och Sveriges 1,0 procent (0,7 procent i juli). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 1,4 procent) och Cypern den långsammaste (med -2,9 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juli 2020 ca 2,5 procent (2,3 procent i juni).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 19 oktober 2020

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax