Konsumentprisindex augusti 2022

Inflationen 6,2 procent i augusti

De åländska konsumentpriserna steg med 6,2 procent i augusti 2022 jämfört med augusti 2021, i juli var ökningstakten 6,8 procent. I augusti inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 2,1 procentenheter uppåt). Andra betydande prisökningar skedde i grupperna transport (med 1,5 procentenheter) samt livsmedel och alkoholfria drycker (med 1,4 procentenheter). Från juli till augusti steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2022.

De finländska konsumentpriserna steg med 7,6 procent i augusti 2022 jämfört med augusti 2021 (i juli var inflationen 7,8 procent). I augusti steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, bensin, diesel och ombyggnad av egnahemshus. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att receptbelagda läkemedel som ersätts och som inte ersätts blev billigare. Från juli till augusti steg konsumentpriserna med 0,1 procent, vilket bland annat berodde på dyrare el.

I augusti steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 9,0 procent, vilket är en uppgång från juli då förändringen var 8,0 procent. Till den totala uppgången sedan augusti 2021 bidrog främst högre kostnader för livsmedel och alkoholfria drycker (med 2,0 procentenheter uppåt). Det var även betydande prisuppgångar inom el (med 1,8 procentenheter uppåt. Från juli till augusti steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,5 procent, månadsförändringen påverkades till stor del av högre elpriser.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioderFörändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i augusti estimerat till 9,1 procent (8,9 procent i juli). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 7,9 procent (8,0 procent i juli) och Sveriges 9,5 procent (8,3 procent i juli). Av EMU-länderna hade Estland preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 25,2 procent) och Frankrike den långsammaste (med 6,5 procent). För EU länderna var ökningstakten i juli 2021 ca 9,8 procent (9,6 procent i juni), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juli 2021 ca 9,2 procent (samma som i juni).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 13 october 2022

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax