Konsumentprisindex augusti 2023

Inflationstakten 8,1 procent i augusti

De åländska konsumentpriserna steg med 8,1 procent i augusti 2023 jämfört med augusti 2022, i juli var ökningstakten 7,9 procent. I augusti inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 2,8 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgrupperna diverse varor och tjänster (med 2,4 procentenheter uppåt) samt livsmedel och alkoholfria drycker (med 1,5 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna hälsovård samt transport motverkade uppgången marginellt (med 0,1 procentenheter neråt vardera). Från juli till augusti steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2023.

De finländska konsumentpriserna steg med 5,6 procent i augusti 2023 jämfört med augusti 2022 (ökningstakten var 6,5 procent i juli). I augusti steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre genomsnittlig ränta på bostadslån och högre ränta på konsumtionskrediter. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att el, bensin och egnahemshusfastigheter blev billigare. Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med 0,7 procent, vilket bland annat berodde på korrigering i prisindexet för el.

I augusti steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 7,5 procent, i juli var ökningstakten 9,3 procent. Till den totala uppgången sedan augusti 2022 bidrog främst högre räntekostnader (med 1,7 procentenheter uppåt). Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på el (som påverkade inflationstakten nedåt med 1,8 procentenheter). Månadsförändringen från juli till augusti var 0,1 procent, månadsförändringen har främst påverkats av lägre priser på paketresor (med 0,4 procentenheter nedåt).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i augusti estimerat till 5,3 procent (samma som i juli). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,1 procent (4,2 procent i juli) och Sveriges 4,5 procent (6,3 procent i juli). Av EMU-länderna hade Slovakien preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 9,6 procent) och Belgien samt Spanien den långsammaste (med 2,4 procent). För EU länderna var ökningstakten i juli 2023 ca 6,1 procent (6,4 procent i juni), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juli 2023 ca 5,8 procent (5,5 procent i juni).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet tidigare har utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 13 oktober 2023

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax