Konsumentprisindex december 2012

Inflationstakten 2,1 procent i december

De åländska konsumentpriserna steg med 2,1 procent i december jämfört med december 2011. I november steg priserna med 1,9 procent på årsbasis. I december inverkade högre priser inom huvudgruppen "transport" mest på den totala uppgången (med 0,8 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från november till december var 0,1 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 2,4 procent i december på årsbasis jämfört med 2,2 procent i november. Konsumentpriserna steg främst på grund av dyrare livsmedel och samfärdsel samt högre alkohol- och tobakspriser jämfört med föregående år. Samtidigt motverkades nedgången av lägre räntor och billigare mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från november till december steg konsumentpriserna med 0,1 procent.

I december sjönk de svenska konsumentpriserna i snitt med 0,1 procent på årsbasis, samma förändringstakt som i november. I Sverige bidrog lägre räntekostnader på boende mest till den totala nedgången (med 0,9 procentenheter) medan höjda hyror, högre priser på livsmedel samt ökade transportkostnader motverkade nedgången (med 0,3 procentenheter vardera). Från november till december steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i december preliminärt 2,2 procent (samma som i november) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,3 procent (2,4 procent i november). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,5 procent (3,2 procent i november) och Sveriges 1,1 procent (0,8 procent i november). Av EMU-länderna hade fortsättningsvis Estland den snabbaste ökningstakten (3,6 procent) och Grekland den långsammaste med 0,3 procent.

Årsöversikt 2012

Konsumentprisindexet steg i genomsnitt med 2,3 procent under år 2012. I figur 2 nedan framgår förändringen i konsumentprisindexet för de tolv varugrupperna från 2011 till 2012 beräknat från de årliga genomsnitten. Mest har priserna stigit inom huvudgruppen "alkoholhaltiga drycker och tobak" (med 6,7 procenteheter), observera att förändringsprocenten kan bli hög när det i gruppen ingår endast ett fåtal observationer. Samtidigt har priserna sjunkit i grupperna "utbildning" samt "kommunikationer" (med 6,5 respektive 2,0 procentenheter).

Figur 2: Procentuella förändringar för huvudgrupperna under år 2012
Stapeldiagram som visar procentuella förändringar för huvudvarugrupper under året

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 januari 2013 

Kommande publicering preliminärt 19 februari 2013