Konsumentprisindex december 2013

Inflationstakten 1,1 procent i december

De åländska konsumentpriserna steg med 1,1 procent i december 2013 jämfört med december 2012, i november var ökningstakten 1,0 procent. I december inverkade högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "restauranger och hotell" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Från november till december steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,6 procent i december på årsbasis, en ökning jämfört med november då ökningstakten var 1,4 procent. I december steg konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av dyrare livsmedel och boende, samt högre restaurang- och kafépriser. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i december fortfarande mest av lägre räntor samt billigare hemelektronik jämfört med föregående år. Från november till december steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,4 procent.

I december steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,1 procent, vilket är oförändrat från november. Till den totala uppgången sedan december 2012 bidrog framförallt högre livsmedelspriser och högre hyror (med 0,2 procentenheter vardera), medan främst lägre räntekostnader motverkade uppgången (med 0,2 procentenheter nedåt). Från november till december steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i december preliminärt 0,8 procent (0,9 procent i november) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 1,0 procent (samma som i november). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,9 procent (1,8 procent i november) och Sveriges 0,4 procent (0,3 procent i november). Av EMU-länderna hade Estland alltjämt den snabbaste ökningstakten (2,0 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste med -1,8 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i november 2013 ca 2,9 procent (i oktober var ökningstakten ca 2,8 procent).

Årsöversikt 2013

Konsumentprisindexet steg i genomsnitt med 1,2 procent under år 2013. I figur 2 nedan framgår förändringen i konsumentprisindexet för de tolv varugrupperna från 2012 till 2013 beräknat från de årliga genomsnitten. Procentuellt har priserna stigit mest inom huvudgruppen "utbildning", observera att förändringsprocenten kan bli hög om det i gruppen ingår endast ett fåtal observationer. Samtidigt har priserna sjunkit i grupperna "kommunikationer" samt "diverse varor och tjänster".

Figur 2: Procentuella förändringar för huvudgrupperna under år 2013
Stapeldiagram som visar procentuella förändringar för huvudvarugrupper under året

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 januari 2014 

Kommande publicering preliminärt 19 februari 2014