Konsumentprisindex december 2014

Inflationstakten 0,3 procent i december

De åländska konsumentpriserna steg med 0,3 procent i december 2014 jämfört med december 2013, i november var ökningstakten 1,1 procent. I december inverkade högre priser inom huvudgruppen "diverse varor och tjänster" mest på den totala uppgången (med 0,3 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "transport" dämpade inflationen mest (med 0,4 procentenheter). Från november till december sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,5 procent i december på årsbasis, i november var ökningstakten 1,0 procent. I december steg konsumentpriserna främst på grund av hyreshöjningar, högre detaljpriser på tobaksprodukter samt dyrare underhållstjänster för flervåningshus. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i december mest av billigare bränslen, hemelektronik samt begagnade bilar. Från november till december sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt med 0,1 procent, vilket främst berodde på billigare bränslen.

I december sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis med i genomsnitt 0,3 procent, vilket är en nedgång sedan november då inflationstakten var -0,2 procent. Den största effekten på inflationstakten sedan december 2013 hade minskade räntekostnader (med 0,5 procentenheter nedåt), medan framförallt prishöjningar på livsmedel och alkholfria drycker som bidrog uppåt (med 0,2 procentenheter vardera). Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 18 medlemsländer) var i december preliminärt -0,2 procent (0,3 procent i november) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt -0,1 procent (0,3 procent i november). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,6 procent (1,1 procent i november) och Sveriges 0,3 procent (samma som i november). Av EMU-länderna hade Österrike den snabbaste ökningstakten (med 0,8 procent) och Grekland den långsammaste med -2,5 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i november 2014 ca 2,3 procent (i oktober var ökningstakten ca 2,5 procent).

Årsöversikt 2014

Konsumentprisindexet steg i genomsnitt med 1,1 procent under år 2014. I figur 2 nedan framgår förändringen i konsumentprisindexet för de tolv varugrupperna från 2013 till 2014 beräknat från de årliga genomsnitten. Procentuellt har priserna stigit mest inom huvudgruppen "utbildning", observera att förändringsprocenten kan bli hög om det i gruppen ingår endast ett fåtal observationer. Samtidigt har priserna sjunkit mest i gruppen "transport".

Figur 2: Procentuella förändringar för huvudgrupperna under år 2014
Stapeldiagram som visar procentuella förändringar för huvudvarugrupper under året

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 januari 2015 

Kommande publicering preliminärt 19 februari 2015