Konsumentprisindex december 2015

Inflationstakten 1,1 procent i december

De åländska konsumentpriserna steg med 1,1 procent i december 2015 jämfört med december 2014, i november var ökningstakten 0,3 procent. I december inverkade högre priser inom huvudgruppen "restauranger och hotell" mest på den totala uppgången (med 0,6 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt).  Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk i december på årsbasis med 0,2 procent (samma som i november). I december sjönk konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av genomsnittsräntor på bostadslån och bränslen. Den största uppgången jämfört med året innan på grund av högre fordonsskatt samt hyror och skötselvederlag. Från november till december var förändringen av konsumentpriserna -0,1 procent.

I december steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,1 procent, vilket är oförändrat från november. Till den totala uppgången sedan december 2014 bidrog främst högre livsmedelspriser (med 0,3 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades främst av lägre räntekostnader som påverkade inflationstakten nedåt med 0,7 procentenheter. Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

 

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i december preliminärt 0,2 procent (0,1 procent i november) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,2 procent (0,1 procent i november). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå -0,3 procent (-0,2 procent i november) och Sveriges 0,7 procent (0,8 procent i november). Av EMU-länderna hade Belgien den snabbaste ökningstakten (med 1,4 procent) och Cypern samt Slovenien den långsammaste med -0,6 procent vardera. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i november 2015 ca 2,7 procent (2,6 procent i oktober).

Årsöversikt 2015

Konsumentprisindexet steg i genomsnitt med 0,1 procent under år 2015. Högre priser inom huvudgrupperna "kläder", "hälsovård", "rekreation och kultur" samt "diverse varor och tjänster"  inverkade mest på uppgången (med i genomsnitt 0,1 procentenheter vardera), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med i genomsnitt 0,2 procentenheter).

I figur 2 nedan framgår förändringen i konsumentprisindexet för de tolv varugrupperna från 2014 till 2015 beräknat från de årliga genomsnitten. Procentuellt har priserna stigit mest inom huvudgruppen "utbildning" med ca 6,1 procent, observera att förändringsprocenten kan bli hög om det i gruppen ingår endast ett fåtal observationer. Samtidigt har priserna sjunkit mest i gruppen "kommunikationer" med ca 6,2 procent.

Figur 2: Procentuella förändringar för huvudgrupperna under år 2015
Stapeldiagram som visar procentuella förändringar för huvudvarugrupper under året

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2010=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 19 januari 2016

Kommande publicering preliminärt 19 februari 2016