Konsumentprisindex december 2016

Inflationstakten 1,0 procent i december

De åländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i december 2016 jämfört med december 2015, i november var ökningstakten 0,6 procent. Högre priser inom huvudgruppen "hälsovård" påverkade inflationen mest uppåt (med 0,4 procentenheter). I december inverkade lägre priser inom huvudgrupperna "rekreation och kultur" samt "diverse varor och tjänster" mest nedåt på inflationen (med 0,1 procentenheter vardera). Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2016.

De finländska konsumentpriserna steg i december med i genomsnitt 1,0 procent jämfört med december 2015 (0,7 procent i november). I december steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre fordonsskatt, sjukhusavgifter, tandläkararvoden och egnahemshusfastigheter. Den största nedgången jämfört med året innan visade räntorna på bostadslån och konsumtionslån samt konsumentpriserna på mobiltelefoner. Från november till december var förändringen av konsumentpriserna 0,2 procent.

I december steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,7 procent (1,4 procent i november). Till den totala uppgången sedan december 2015 bidrog framförallt högre priser på transporter (med 0,5 procentenheter uppåt). Prisökningarna det senaste året motverkades främst av sjunkande priser inom post och telekommunikationer som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i december 1,1 procent (0,6 procent i november) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 1,2 procent (0,6 procent i november). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,1 procent (0,7 procent i november) och Sveriges 1,7 procent (1,3 procent i november). Av EMU-länderna hade fortsättningsvis Estland den snabbaste ökningstakten (med 2,4 procent) och Irland den långsammaste (med -0,2 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i november 2016 ca 2,2 procent (2,3 procent i oktober).

Årsöversikt 2016

Konsumentprisindexet steg i genomsnitt med 0,6 procent under år 2016. Högre priser inom huvudgruppen "hälsovård" inverkade mest på uppgången (med i genomsnitt 0,4 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" dämpade inflationen mest (med i genomsnitt 0,2 procentenheter).

I figur 2 nedan framgår förändringen i konsumentprisindexet för de tolv varugrupperna från 2015 till 2016 beräknat från de årliga genomsnitten. Procentuellt har priserna stigit mest inom huvudgruppen "hälsovård" med ca 6,3 procent. Samtidigt har priserna sjunkit mest i gruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" med ca 1,1 procent.

Figur 2: Procentuella förändringar för huvudgrupperna under år 2016

Äldre indexserier

En revidering av konsumentprisindexet har utförts, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Publicerad: 18 januari 2017, kommande publicering preliminärt 22 februari 2017

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax