Konsumentprisindex december 2017

Inflationstakten 1,8 procent i december

De åländska konsumentpriserna steg med 1,8 procent i december 2017 jämfört med december 2016, i november var ökningstakten 2,0 procent. I december inverkade högre priser inom huvudgruppen "hälsovård" mest på den totala uppgången (med 0,8 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen "inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll" motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt). Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2017.

De finländska konsumentpriserna steg i december med i genomsnitt 0,5 procent jämfört med december 2016 (ökningstakten var 0,8 procent i november). I december steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre fordonsskatt, dyrare cigaretter och elektricitet samt högre hyror. Stegringen av konsumentpriserna dämpades mest av billigare mobiltelefoner och egnahemshusfastigheter samt lägre räntor på bostadslån. Från november till december var förändringen av konsumentpriserna ca -0,0 procent.

I december steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,7 procent (1,9 procent i november). Till den totala uppgången sedan december 2016 bidrog framförallt högre boendekostnader (med 0,6 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefonutrustning som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Åland och Sverige har de senaste tolv månaderna haft snarlik inflationstakt, medan Finland har haft en lägre nivå

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i december 1,4 procent (1,5 procent i november) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,7 procent (1,8 procent i november). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,5 procent (0,9 procent i november) och Sveriges 1,7 procent (1,9 procent i november). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 3,8 procent) och Cypern den långsammaste (med -0,4 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i november 2017 ca 2,5 procent (2,3 procent i oktober).

Årsöversikt 2017

Konsumentprisindexet steg i genomsnitt med 1,7 procent under år 2017. Högre priser inom huvudgruppen "hälsovård" inverkade mest på uppgången (med i genomsnitt 0,9 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgrupperna "kläder och skodon", "inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden", "kommunikationer" samt "utbildning" dämpade inflationen marginellt.

I figur 2 nedan framgår förändringen i konsumentprisindexet för de tolv varugrupperna från 2016 till 2017 beräknat från de årliga genomsnitten. Procentuellt har priserna stigit mest inom huvudgruppen "hälsovård" med ca 14,0 procent. Samtidigt har priserna sjunkit mest i gruppen "kommunikationer" med ca 1,5 procent.

Figur 2: Procentuella förändringar för huvudgrupperna under år 2017

Priserna har ökat mest i gruppen hälsovård, samtidigt har priserna sjunkit i grupperna kläder och skodon, inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden, kommunikationer samt utbildning

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 22 februari 2018

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax