Konsumentprisindex december 2018

Inflationstakten 1,0 procent i december

De åländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i december 2018 jämfört med december 2017, i november var ökningstakten 1,3 procent. I december inverkade högre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen kläder och skodon motverkade uppgången (med 0,2 procentenheter nedåt). Från november till december var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.  Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2018.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i december 2018 jämfört med december 2017 (1,3 procent i november). I december steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, el, bränslen samt högre kostnader för grundläggande renoveringar av egnahemshus. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att barndagvården blev billigare och priserna på mobiltelefoner, begagnade bilar, tv-apparater och egnahemshusfastigheter gick ned. Från november till december var förändringen av konsumentpriserna -0,1 procent.

I december steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 2,0 procent, vilket är oförändrat sedan november. Till den totala uppgången sedan december 2017 bidrog högre boendekostnader med 1,0 procentenheter uppåt, varav 0,7 procentenheter berodde på högre priser på el. Uppgången motverkades fram för allt av lägre priser på teleutrustning som påverkar inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent. Till månadsförändringen bidrog främst prishöjningar på transporttjänster, med 0,3 procentenheter uppåt.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Inflationstakten i Sverige håller sig fortsättningsvis på en högre nivå än på Åland och i Finland

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i december preliminärt 1,6 procent (1,9 procent i november) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,7 procent (2,0 procent i november). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,3 procent (1,4 procent i november) och Sveriges 2,2 procent (2,1 procent i november). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 3,3 procent) och Portugal den långsammaste (med 0,6 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i november 2018 ca 3,4 procent (3,8 procent i oktober).

Årsöversikt 2018

Konsumentprisindexet steg i genomsnitt med 1,3 procent under år 2018. Högre priser inom huvudgruppen "rekreation och kultur" inverkade mest på uppgången (med i genomsnitt 0,4 procentenheter), medan lägre priser främst inom huvudgruppen "inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden" dämpade inflationen marginellt.

I det övre diagrammet framgår förändringen i konsumentprisindexet för de tolv varugrupperna från 2017 till 2018 beräknat från de årliga genomsnitten. Procentuellt har priserna stigit mest inom huvudgruppen "alkoholhaltiga drycker och tobak" med ca 5,5 procent. Samtidigt har priserna sjunkit mest i gruppen "utbildning" med ca 1,9 procent.

Figur 2: Procentuella förändringar för huvudgrupperna under år 2018

Priserna har ökat mest i gruppen alkoholhaltiga drycker och tobak, samtidigt har priserna sjunkit mest i gruppen utbildning

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 22 februari 2019

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax