Konsumentprisindex december 2020

Inflationstakten -0,1 procent i december

De åländska konsumentpriserna sjönk med -0,1 procent i december 2020 jämfört med december 2019, i november var förändringen -0,5 procent. I december inverkade lägre priser inom huvudgruppen livsmedel och alkoholfria drycker mest på den totala nedgången (med 0,2 procentenheter nedåt). Högre priser inom huvudgrupperna alkoholhaltiga drycker och tobak, kommunikationer samt diverse varor och tjänster motverkade nedgången mest (med 0,1 procentenheter uppåt vardera). Från november till december steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,5 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2020.

De finländska konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,2 procent i december 2020 jämfört med december 2019 (samma inflationstakt som i november). I december steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, egnahemshus, mobilkommunikationstjänster samt undersöknings- och behandlingsavgifter. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att bränslen och hotellrum blev billigare. Från november till december var förändringen av konsumentpriserna 0,1 procent vilket bland annat berodde på dyrare flyg.

I december steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) på årsbasis i genomsnitt med 0,5 procent, vilket är en uppgång jämfört med november (0,3 procent). Inflationstakten påverkades framförallt av prisuppgångar för boendekostnader såsom högre avgifter för hyres- och bostadsrätter samt högre kostnader för nyttjande av egnahem (som påverkade inflationstakten uppåt med 0,2 procentenheter vardera). Prisuppgångarna motverkades främst av lägre priser på el och drivmedel (med 0,3 procentenheter nedåt vardera). Från november till december steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,7 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Inflationstakten i Sverige håller sig fortsättningsvis på en högre nivå än på Åland och i Finland

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i december preliminärt -0,3 procent (samma som i november) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) 0,3 procent (0,2 procent i november). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,2 procent (samma som i november) och Sveriges 0,6 procent (0,2 procent i november). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 1,6 procent) och Grekland den långsammaste (med -2,4 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningen i november ca 2,0 procent (2,2 procent i oktober).

Årsöversikt 2020

Konsumentprisindexet sjönk i genomsnitt med -0,4 procent under år 2020. Lägre priser inom huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen samt transport inverkade mest på nedgången (med i genomsnitt 0,2 procentenheter nedåt vardera), medan högre priser främst inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker, alkoholhaltiga drycker och tobak samt diverse varor och tjänster motverkade nedgången med 0,1 procentenheter uppåt vardera.

I det övre diagrammet framgår förändringen i konsumentprisindexet för de tolv varugrupperna från 2019 till 2020 beräknat från de årliga genomsnitten. Procentuellt har priserna stigit mest inom huvudgruppen alkoholhaltiga drycker och tobak med ca 2,4 procent. Samtidigt har priserna sjunkit mest i gruppen kläder och skodon med ca 2,3 procent. Med hjälp av det nedre diagrammet kan man jämföra den månadsvisa förändringen av totalindexet 2020 med utvecklingen under åren 2019 och 2018. I tabellen på nästa sida framgår den månatliga förändringen för varje huvudgrupp 2020 samt för totalindex åren 1997–2020.

Figur 2: Procentuella förändringar för huvudgrupperna under år 2020

Priserna har ökat mest i gruppen alkoholhaltiga drycker och tobak, samtidigt har priserna sjunkit mest i gruppen kläder och skodon

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 23 februari 2021

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax