Konsumentprisindex december 2021

Inflationstakten 2,8 procent i december

De åländska konsumentpriserna steg med 2,8 procent i december 2021 jämfört med december 2020, i november var ökningstakten 3,0 procent. I december inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 1,2 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden motverkade uppgången mest (med 0,2 procentenheter nedåt). Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2021.

De finländska konsumentpriserna steg med 3,5 procent i december 2021 jämfört med december 2020 (3,7 procent i november). I december steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare ombyggnad av egnahemshus, bensin, el, diesel och renovering i bostadsaktiebolag. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att barndagvård, genomsnittlig ränta på bostadslån, räntor på konsumtionskrediter, långa tågresor och undersöknings- och behandlingsavgifter blev billigare. Från november till december sjönk konsumentpriserna med 0,1 procent, vilket bland annat berodde på att priserna på bränslen gick ned.

I december steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 4,1 procent, vilket är en uppgång från november då förändringen var 3,6 procent. Till den totala uppgången sedan december 2020 bidrog främst att elpriserna steg (med 1,9 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades framför allt av sänkta priser på audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning som påverkade inflationstakten nedåt (med 0,3 procentenheter). Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,3 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i december estimerat till 5,0 procent (4,9 procent i november). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,2 procent (3,5 procent i november) och Sveriges 4,5 procent (3,9 procent i november). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 12,0 procent) och Malta den långsammaste (med 2,6 procent). För EU länderna var ökningstakten i november 2021 ca 5,2 procent (4,4 procent i oktober), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i november 2021 ca 5,9 procent (5,3 procent i oktober).

Årsöversikt 2021

Konsumentprisindexet steg i genomsnitt med 1,7 procent under år 2021. Högre priser inom huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen samt transport inverkade mest på uppgången (med i genomsnitt 0,7 procentenheter uppåt vardera), medan lägre priser främst inom huvudgruppen inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden motverkade uppgången med 0,2 procentenheter nedåt.

I diagrammet nedan framgår förändringen i konsumentprisindexet för de tolv varugrupperna från 2020 till 2021 beräknat från de årliga genomsnitten. Procentuellt har priserna ökat mest inom huvudgruppen transport med ca 6,7 procent. Samtidigt har priserna minskat mest i gruppen utbildning med ca 13,2 procent.

Figur 2: Procentuella förändringar för huvudgrupperna under år 2021

Priserna har ökat mest i gruppen transport, samtidigt har priserna sjunkit mest i gruppen utbildning

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 18 februari 2022

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax