Konsumentprisindex december 2022

Fortsatt hög inflation i december

De åländska konsumentpriserna steg med 9,8 procent i december 2022 jämfört med december 2021. Detta innebär att inflationstakten ökat ytterligare något från novembers rekordhöga nivå på 9,7 procent.

I december inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 3,7 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgruppen livsmedel och alkoholfria drycker (med 2,3 procentenheter uppåt). Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2022.

De finländska konsumentpriserna steg med 9,1 procent i december 2022 jämfört med december 2021 (samma ökningstakt som i november). I december steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, högre genomsnittlig ränta på bostadslån och högre ränta på konsumtionskrediter samt dyrare diesel. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att receptbelagda läkemedel som inte ersätts blev billigare. Från november till december sjönk konsumentpriserna med 0,1 procent, vilket bland annat berodde på att bensin och diesel blev billigare.

I december steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 10,2 procent, vilket är en uppgång från november då förändringen var 9,5 procent. Till den totala uppgången sedan december 2021 bidrog främst högre kostnader för livsmedel (med 2,3 procentenheter uppåt) samt el (med 1,9 procentenheter uppåt). Från november till december ökade konsumentpriserna med i genomsnitt 1,9 procent, månadsförändringen påverkades till stor del av stigande elpriser i december (med 1,4 procentenheter uppåt).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i december estimerat till 9,2 procent (10,1 procent i november). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 8,8 procent (9,1 procent i november) och Sveriges 10,8 procent (10,1 procent i november). Av EMU-länderna hade Lettland preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 20,7 procent) och Spanien den långsammaste (med 5,6 procent). För EU länderna var ökningstakten i november 2022 ca 11,1 procent (11,5 procent i oktober), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i november 2022 ca 9,0 procent (9,5 procent i oktober).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet tidigare har utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 20 februari 2023

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax