Konsumentprisindex februari 2010

Inflationen 1,7 procent på årsbasis

I februari steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 1,7 procent jämfört med 1,4 procent i januari. I februari inverkade högre priser inom huvudgrupperna "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" samt "transport" mest på den totala uppgången (med 0,8 respektive 0,7 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" dämpade inflationen mest (med 0,7 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från januari till februari 2010 var 0,8 procent.

Den 1 oktober 2009 sänktes mervärdesskattesatsen på livsmedel från 17 procent till 12 procent, en sänkning som innebär att livsmedelspriserna i detaljhandeln borde ha sjunkit med 4,3 procent. På Åland sjönk livsmedelspriserna med 5,5 procent från september till oktober, medan de i Finland sjönk med 5,6 procent. Mellan januari och februari steg livsmedelspriserna på Åland med 2,3 procent (i Finland med 0,4 procent). Sedan februari ifjol har livsmedelspriserna på Åland minskat med 4,4 procent och i Finland med 6,2 procent.

Den finländska inflationstakten steg i februari med 0,1 procent jämfört med -0,2 procent i januari. I februari steg konsumentpriserna främst på grund av högre bränslepriser, högre priser på egnahemshus samt högre restaurang- och cafépriser. Inflationen motverkades främst av lägre priser på livsmedel samt lägre räntor. Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,4 procent.

I februari steg de svenska konsumentpriserna i snitt med 1,2 procent på årsbasis, jämfört med 0,6 procent i januari. I Sverige bidrog prishöjningar inom transportområdet mest till den totala uppgången (med 0,9 procentenheter) medan främst sjunkande räntekostnader motverkade uppgången (med 1,2 procentenheter). Från januari till februari steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,6 procent.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 16 medlemsländer) var i februari preliminärt 0,9 procent och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 1,4 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,3 procent (1,6 procent i januari) och Sveriges 2,8 procent (2,7 procent i januari). Av EMU-länderna hade Grekland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (2,9 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med -2,4 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.
 

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 mars 2010

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
 Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)