Konsumentprisindex februari 2016

Inflationstakten 0,4 procent i februari

De åländska konsumentpriserna steg med 0,4 procent i februari 2016 jämfört med februari 2015, i januari var ökningstakten 1,0 procent. I februari inverkade högre priser inom huvudgrupperna "hälsovård" och "restauranger och hotell" mest på den totala uppgången (med 0,2 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" motverkade uppgången mest (med 0,4 procentenheter nedåt).  Från januari till februari var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

De finländska konsumentpriserna sjönk i februari med i genomsnitt -0,1 procent jämfört med februari 2015 (förändringstakten var 0,0 procent i januari). I februari sjönk konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av lägre genomsnittsräntor på bostadslån, priser på bränseln och prenumerationsavgifter för tidskrifter. Mest steg konsumentpriserna jämfört med året innan på grund av högre fordonsskatt, skötselvederlag, aravahyror och sjukhusavgifter. Från januari till februari var förändringen av konsumentpriserna 0,1 procent.

I februari steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,4 procent, vilket är en nedgång från januari då den var 0,8 procent. Till den totala uppgången sedan februari 2015 bidrog främst högre livsmedelspriser (med 0,3 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades främst av lägre räntekostnader som påverkade inflationstakten nedåt med 0,5 procentenheter. Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i februari preliminärt -0,2 procent (0,3 procent i januari) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt -0,2 procent (0,3 procent i januari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå -0,1 procent (0,0 procent i januari) och Sveriges 0,8 procent (1,3 procent i januari). Av EMU-länderna hade Belgien den snabbaste ökningstakten (med 1,1 procent) och Cypern den långsammaste (med -2,2 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i januari 2016 ca 2,6 procent (2,5 procent i december).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

En revidering av konsumentprisindexet har utförts, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 mars 2016

Kommande publicering preliminärt 14 april 2016