Konsumentprisindex februari 2017

Inflationstakten 2,1 procent i februari

De åländska konsumentpriserna steg med 2,1 procent i februari 2017 jämfört med februari 2016, i januari var ökningstakten 1,5 procent. I februari inverkade högre priser inom huvudgruppen transport mest på den totala uppgången (med 0,5 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen kommunikationer motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt). Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2017.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i februari 2017 jämfört med februari 2016 (0,8 procent i januari). I februari steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av högre konsumentpriser på bränslen, cigaretter, fordonsskatt och el. Den största nedgången jämfört med året innan stod räntorna på bostadslån och konsumtionskrediter samt konsumentpriserna på mobiltelefoner för. Från januari till februari var förändringen av konsumentpriserna 0,5 procent.

I februari steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,8 procent, vilket är en ökning från januari då ökningen var 1,4 procent. Till den totala uppgången sedan februari 2016 bidrog främst högre priser på transporter (med 0,7 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades främst av sjunkande priser på teleutrustning som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent. Under motsvarande period 2016 steg KPI med 0,3 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i februari 2,0 procent (1,8 procent i januari) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,9 procent (1,7 procent i januari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,4 procent (0,9 procent i januari) och Sveriges 1,9 procent (1,5 procent i januari). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 3,4 procent) och Irland den långsammaste (med 0,3 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i januari 2017 ca 2,6 procent (2,3 procent i december).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Publicerad: 16 mars 2017, kommande publicering preliminärt 19 april 2017

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax