Konsumentprisindex februari 2018

Inflationstakten 0,6 procent i februari

De åländska konsumentpriserna steg med 0,6 procent i februari 2018 jämfört med februari 2017, i januari var ökningstakten 1,0 procent. I februari inverkade högre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur mest på den totala uppgången (med 0,3 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen restauranger och hotell motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt). Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2018.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,6 procent i februari 2018 jämfört med februari 2017 (0,8 procent i januari). I februari steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av dyrare cigaretter, högre fordonsskatt och högre hyror. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest av billigare barndagvård, mobiltelefoner och bensin samt lägre räntor på bostadslån. Från januari till februari var förändringen av konsumentpriserna 0,3 procent, vilket närmast berodde på dyrare utrikes flygresor och paketresor.

I februari steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,6 procent, vilket är oförändrat sedan januari. Till den totala uppgången sedan februari 2017 bidrog främst högre boendekostnader (med 0,7 procentenheter uppåt). Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent, vilket var samma som under motsvarande period 2017. Till månadsförändringen bidrog framförallt högre pirser på kläder (med 0,3 procentenheter).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Inflationstakten på Åland på samma nivå som i Finland

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i februari 1,1 procent (1,3 procent i januari) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,3 procent (1,6 procent i januari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,6 procent (0,9 procent i januari) och Sveriges 1,6 procent (samma som i januari). Av EMU-länderna hade Estland och Litauen den snabbaste ökningstakten (med 3,2 procent vardera) och Cypern den långsammaste (med -0,4 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i januari 2018 ca 2,7 procent (2,5 procent i december).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 18 april 2018

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax