Konsumentprisindex februari 2019

Inflationstakten 1,4 procent i februari

De åländska konsumentpriserna steg med 1,4 procent i februari 2019 jämfört med februari 2018, i januari var ökningstakten 1,3 procent. I februari inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen mest på den totala uppgången (med 0,5 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna kläder och skodon, inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll, transport samt utbildning motverkade uppgången marginellt. Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2019.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,3 procent i februari 2019 jämfört med februari 2018 (i januari var ökningstakten 1,1 procent). I februari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare elektricitet, ombyggnad av egnahemshus, cigaretter, bankserviceavgifter och högre hyror. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att mobiltelefoner, långa bussresor, tv-apparater och begagnade bilar blev billigare. Från januari till februari var förändringen av konsumentpriserna 0,5 procent, vilket bland annat berodde på att utrikes flygresor blev dyrare.

I februari steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,9 procent, vilket är oförändrat från januari. Till den totala uppgången sedan februari 2018 bidrog främst högre boendekostnader (med 1,0 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefoner som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent, vilket var samma som under motsvarande period 2018.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder mars 2018 - februari 2019

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i februari preliminärt 1,5 procent (1,4 procent i januari) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,6 procent (1,5 procent i januari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,3 procent (1,2 procent i januari) och Sveriges 1,9 procent (2,0 procent i januari). Av EMU-länderna hade Lettland den snabbaste ökningstakten (med 2,8 procent) och Irland den långsammaste (med 0,7 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i januari 2019 ca 3,1 procent (3,2 procent i december).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 april 2019

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax