Konsumentprisindex februari 2020

Inflationstakten 0,2 procent i februari

De åländska konsumentpriserna steg med 0,2 procent i februari 2020 jämfört med februari 2019, i januari var ökningstakten 0,3 procent. I februari inverkade högre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt transport mest på den totala uppgången (med 0,2 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur motverkade uppgången mest (med 0,3 procentenheter nedåt). Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2020.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,8 procent i februari 2020 jämfört med februari 2019 (i januari var ökningstakten 1,0 procent). I februari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, bensin, elektricitet, utrikes paketresor utanför EU och mobilkommunikationstjänster. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att genomsnittlig ränta på bostadslån, mobiltelefoner och tv-apparater blev billigare. Från januari till februari var månadsförändringen av konsumentpriserna 0,3 procent, vilket bland annat berodde på att priset på utrikesflygtrafik gick upp.

I februari steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) på årsbasis i genomsnitt med 1,0 procent, vilket är en lägre inflationstakt jämfört med januari då inflationstakten var 1,2 procent. Till den totala uppgången sedan februari 2019 bidrog främst transport (med 0,5 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades främst av lägre priser på el som påverkade inflationstakten nedåt med 0,6 procentenheter. Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent. Under motsvarande period 2019 steg KPIF med 0,7 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i februari preliminärt 1,2 procent (1,4 procent i januari) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) 1,6 procent (1,7 procent i januari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,1 procent (1,2 procent i januari) och Sveriges 1,3 procent (1,5 procent i januari). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 3,1 procent) och Italien den långsammaste (med 0,2 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i januari 2019 ca 4,0 procent (samma som i december).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 20 april 2020

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax